Karel Čapek -110 let


V roce 2000 jsme vzpomínaly|i 110 výročí|110. výročí narození Karla Čapka významného|Čapka, významného představitele naší č|České literatury. Byl sy|inem venkovského lékaře, a|lékaře a vi|yrostl v harmony|ickém rodinn|ném prostředí. Jeho dva sourozenci byly|i později také literárně čin|nní. Rodištěm Karla Capka jsou M|malé Svatoňovice. Během sví|ých studií pobí|ýval však i v různých n|Německých a f|Francouzských městech a|městech, a tak mohl zblí|ýzka poznávat E|evropský život a kulturu. Na sklonku p|První s|Světové V|války zacal pracovat jako novy|inář, a to v n|Národních ly|istech a v L|lidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejíž|republiky jejíž poly|itiku publy|icisticky propagoval. Působily|i na něj zejména blý|ízké vztahy k tehdejšímu prezi|sidentu Masary|ikovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájců|ů demokracije|ie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovaly|i ů|útoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry M|matka a b|Bílá N|nemoc, které jsou u našeho oby|ivatelstva oblí|ýbené dodnes, varují před hrů|úzami válečné vřavi|y. O V|vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry sy|imbolická, neboť se z|strátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž|spisovatel jenž pomáhal utvářet kulturní profy|il mladého Č|československa a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Karel Čapek -110 let (klíč k řešení)


V roce 2000 jsme vzpomínalyi 110 výročí110. výročí narození Karla Čapka významnéhoČapka, významného představitele naší čČeské literatury. Byl syinem venkovského lékaře, alékaře a viyrostl v harmonyickém rodinnném prostředí. Jeho dva sourozenci bylyi později také literárně činnní. Rodištěm Karla Capka jsou Mmalé Svatoňovice. Během svíých studií pobíýval však i v různých nNěmeckých a fFrancouzských městech aměstech, a tak mohl zblíýzka poznávat Eevropský život a kulturu. Na sklonku pPrvní sSvětové Vválky zacal pracovat jako novyinář, a to v nNárodních lyistech a v Llidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejížrepubliky jejíž polyitiku publyicisticky propagoval. Působilyi na něj zejména blýízké vztahy k tehdejšímu prezisidentu Masaryikovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájcůů demokracijeie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovalyi ůútoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Mmatka a bBílá Nnemoc, které jsou u našeho obyivatelstva oblíýbené dodnes, varují před hrůúzami válečné vřaviy. O Vvánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry syimbolická, neboť se zstrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenžspisovatel jenž pomáhal utvářet kulturní profyil mladého Ččeskoslovenska a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019