Karel Čapek -110 let


V roce 2000 jsme vzpomínaly|i 110 výročí|110. výročí narození Karla Čapka, významného|Čapka významného představitele naší č|České literatury. Byl sy|inem venkovského lékaře, a|lékaře a vi|yrostl v harmony|ickém rodinn|ném prostředí. Jeho dva sourozenci byli|y později také literárně čin|nní. Rodištěm Karla Capka jsou M|malé Svatoňovice. Během sví|ých studií pobí|ýval však i v různých N|německých a F|francouzských městech, a|městech a tak mohl zblí|ýzka poznávat e|Evropský život a kulturu. Na sklonku p|První S|světové V|války zacal pracovat jako novy|inář, a to v N|národních li|ystech a v L|lidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejíž|republiky jejíž poli|ytiku publi|ycisticky propagoval. Působili|y na něj zejména blí|ýzké vztahy k tehdejšímu prezi|sidentu Masari|ykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájců|ů demokracije|ie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovaly|i ú|ůtoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry M|matka a b|Bílá n|Nemoc, které jsou u našeho obi|yvatelstva oblí|ýbené dodnes, varují před hrů|úzami válečné vřavi|y. O V|vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry si|ymbolická, neboť se z|strátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž|spisovatel jenž pomáhal utvářet kulturní profi|yl mladého č|Československa a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Karel Čapek -110 let (klíč k řešení)


V roce 2000 jsme vzpomínalyi 110 výročí110. výročí narození Karla Čapka, významnéhoČapka významného představitele naší čČeské literatury. Byl syinem venkovského lékaře, alékaře a viyrostl v harmonyickém rodinnném prostředí. Jeho dva sourozenci byliy později také literárně činnní. Rodištěm Karla Capka jsou Mmalé Svatoňovice. Během svíých studií pobíýval však i v různých Nněmeckých a Ffrancouzských městech, aměstech a tak mohl zblíýzka poznávat eEvropský život a kulturu. Na sklonku pPrvní Ssvětové Vválky zacal pracovat jako novyinář, a to v Nnárodních liystech a v Llidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejížrepubliky jejíž poliytiku publiycisticky propagoval. Působiliy na něj zejména blíýzké vztahy k tehdejšímu prezisidentu Masariykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájcůů demokracijeie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovalyi úůtoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Mmatka a bBílá nNemoc, které jsou u našeho obiyvatelstva oblíýbené dodnes, varují před hrůúzami válečné vřaviy. O Vvánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry siymbolická, neboť se zstrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenžspisovatel jenž pomáhal utvářet kulturní profiyl mladého čČeskoslovenska a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019