O cestování


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus otočit|autobus, otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k J|jaderskému moři. Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec Z|zeměkoule. Není nemožné zaplatit si výlet do v|Vesmíru a je pravděpodobné že|pravděpodobné, že že nepotrvá dlouho a|dlouho, a první turista přistane i na m|Měsíci. Dávno jsme zapomně|li na doby, kdy|doby kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do P|prahy akcí na kterou|akcí, na kterou vzpomínaly|i obyvatelé zapadlý|ích ví|ýsek celý|í svůj život. Všechno to samozřejmě byli|y cesty pě|ješí. Karel Hynek Mácha český|Mácha, český básník a autor Máje došel|Máje, došel pěšky přes A|alpské průsmy|iky až do i|Itálie. Napoleon táhl touž cestou s celou F|francouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony. Dnešní turista se už nemusí prodírat pote|mnělými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepí|ých míst na mapách. Spolehlivý|í průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s obje|ěmnými zavazadly|i a jídlo není třeba lovit, čeká v nejbliš|žší restauraci. Jediné, co zůstává promně|nlivé a nevyzpytatelné je|nevyzpytatelné, je je počasí.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

O cestování (klíč k řešení)


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus otočitautobus, otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k Jjaderskému moři. Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec Zzeměkoule. Není nemožné zaplatit si výlet do vVesmíru a je pravděpodobné žepravděpodobné, že že nepotrvá dlouho adlouho, a první turista přistane i na mMěsíci. Dávno jsme zapomněli na doby, kdydoby kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do Pprahy akcí na kterouakcí, na kterou vzpomínalyi obyvatelé zapadlýích víýsek celýí svůj život. Všechno to samozřejmě byliy cesty pěješí. Karel Hynek Mácha českýMácha, český básník a autor Máje došelMáje, došel pěšky přes Aalpské průsmyiky až do iItálie. Napoleon táhl touž cestou s celou Ffrancouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony. Dnešní turista se už nemusí prodírat potemnělými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepíých míst na mapách. Spolehlivýí průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s objeěmnými zavazadlyi a jídlo není třeba lovit, čeká v nejblišžší restauraci. Jediné, co zůstává promněnlivé a nevyzpytatelné jenevyzpytatelné, je je počasí.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019