O cestování


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus, otočit|autobus otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k j|Jaderskému moři. Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec z|Zeměkoule. Není nemožné zaplatit si výlet do V|vesmíru a je pravděpodobné že|pravděpodobné, že že nepotrvá dlouho a|dlouho, a první turista přistane i na m|Měsíci. Dávno jsme zapo|mněli na doby kdy|doby, kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do P|prahy akcí na kterou|akcí, na kterou vzpomínaly|i obyvatelé zapadlí|ých vý|ísek celý|í svůj život. Všechno to samozřejmě byli|y cesty pje|ěší. Karel Hynek Mácha, český|Mácha český básník a autor Máje došel|Máje, došel pěšky přes A|alpské průsmy|iky až do i|Itálie. Napoleon táhl touž cestou s celou F|francouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony. Dnešní turista se už nemusí prodírat potemně|lými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepí|ých míst na mapách. Spolehliví|ý průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s obje|ěmnými zavazadly|i a jídlo není třeba lovit, čeká v nejbližš|ší restauraci. Jediné, co zůstává pro|mněnlivé a nevyzpytatelné, je|nevyzpytatelné je je počasí.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

O cestování (klíč k řešení)


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus, otočitautobus otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k jJaderskému moři. Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec zZeměkoule. Není nemožné zaplatit si výlet do Vvesmíru a je pravděpodobné žepravděpodobné, že že nepotrvá dlouho adlouho, a první turista přistane i na mMěsíci. Dávno jsme zapomněli na doby kdydoby, kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do Pprahy akcí na kterouakcí, na kterou vzpomínalyi obyvatelé zapadlíých výísek celýí svůj život. Všechno to samozřejmě byliy cesty pjeěší. Karel Hynek Mácha, českýMácha český básník a autor Máje došelMáje, došel pěšky přes Aalpské průsmyiky až do iItálie. Napoleon táhl touž cestou s celou Ffrancouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony. Dnešní turista se už nemusí prodírat potemnělými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepíých míst na mapách. Spolehlivíý průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s objeěmnými zavazadlyi a jídlo není třeba lovit, čeká v nejbližšší restauraci. Jediné, co zůstává promněnlivé a nevyzpytatelné, jenevyzpytatelné je je počasí.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019