?komolenina slov


včera jsem se s|zpil do němoty, s|zkřehlý zimou, z|skrotit divoké zvíře, s|zkreslit událost, z|spověď, z|slevit s|z nároků, z|skonkretizuj to, z|smazat si ruce, s|zlíbat odolnou rtěnku, s|zpečetit vlastní krví, z|skuhral bolestí, s|zmlsal všechny z|sladkosti, z|schroupal kedluben, z|skopej ten záhonek, důkladně jsem se z|smáčela, z|slávou s|zpanštěl, s|zlézat horu, s|zkondenzovaná pára, musíš naz|spět,s|zkomolenina slov, s|zkroutil vše po svém, s|zpějeme stále vpřed, s|zkosený jehlan, z|slézat do údolí, z|skompromitoval mě svými pomluvami, s|zmazat tabuli, z|spéct nechtěně perníky, s|zlevněné zboží, z|spást trávu, s|zkrabacená látka, z|skratka, celou mě z|slíbal, z|speněžit svou práci, s|zkřížit ruce, s|zlít dva nápoje, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (38 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.03.2018

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


včera jsem se szpil do němoty, szkřehlý zimou, zskrotit divoké zvíře, szkreslit událost, zspověď, zslevit sz nároků, zskonkretizuj to, zsmazat si ruce, szlíbat odolnou rtěnku, szpečetit vlastní krví, zskuhral bolestí, szmlsal všechny zsladkosti, zschroupal kedluben, zskopej ten záhonek, důkladně jsem se zsmáčela, zslávou szpanštěl, szlézat horu, szkondenzovaná pára, musíš nazspět,szkomolenina slov, szkroutil vše po svém, szpějeme stále vpřed, szkosený jehlan, zslézat do údolí, zskompromitoval mě svými pomluvami, szmazat tabuli, zspéct nechtěně perníky, szlevněné zboží, zspást trávu, szkrabacená látka, zskratka, celou mě zslíbal, zspeněžit svou práci, szkřížit ruce, szlít dva nápoje, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.03.2018