?komolenina slov


s|zkomolenina slov, s|zmazat si ruce, s|zkroutil vše po svém, z|skondenzovaná pára, s|zpást trávu, důkladně jsem se s|zmáčela, z|slézat do údolí, z|skompromitoval mě svými pomluvami, s|zkonkretizuj to, s|zkřížit ruce, z|slevit z|s nároků, s|zchroupal kedluben, s|zpověď, s|zlávou s|zpanštěl, celou mě s|zlíbal, z|slíbat odolnou rtěnku, z|smazat tabuli, z|skrabacená látka, z|speněžit svou práci, z|skratka, z|slevněné zboží, s|zkosený jehlan, z|slít dva nápoje, z|skuhral bolestí, musíš nas|zpět, s|zkrotit divoké zvíře, s|zkřehlý zimou, s|zpéct nechtěně perníky, z|skopej ten záhonek, s|zmlsal všechny z|sladkosti, včera jsem se s|zpil do němoty, s|zkreslit událost, z|spějeme stále vpřed, s|zlézat horu, z|spečetit vlastní krví, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (38 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


szkomolenina slov, szmazat si ruce, szkroutil vše po svém, zskondenzovaná pára, szpást trávu, důkladně jsem se szmáčela, zslézat do údolí, zskompromitoval mě svými pomluvami, szkonkretizuj to, szkřížit ruce, zslevit zs nároků, szchroupal kedluben, szpověď, szlávou szpanštěl, celou mě szlíbal, zslíbat odolnou rtěnku, zsmazat tabuli, zskrabacená látka, zspeněžit svou práci, zskratka, zslevněné zboží, szkosený jehlan, zslít dva nápoje, zskuhral bolestí, musíš naszpět, szkrotit divoké zvíře, szkřehlý zimou, szpéct nechtěně perníky, zskopej ten záhonek, szmlsal všechny zsladkosti, včera jsem se szpil do němoty, szkreslit událost, zspějeme stále vpřed, szlézat horu, zspečetit vlastní krví, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018