?komolenina slov


z|slézat horu, z|skosený jehlan, s|zkratka, z|spečetit vlastní krví, z|skopej ten záhonek, s|zkreslit událost, s|zkompromitoval mě svými pomluvami, s|zkonkretizuj to, s|zmazat tabuli, s|zlevit s|z nároků, včera jsem se s|zpil do němoty, s|zpéct nechtěně perníky, s|zlézat do údolí, musíš nas|zpět, z|skuhral bolestí, s|zkroutil vše po svém, s|zpověď, z|speněžit svou práci, s|zmazat si ruce, celou mě z|slíbal, z|slevněné zboží, s|zkondenzovaná pára, z|spást trávu, z|skrabacená látka, z|spějeme stále vpřed, s|zlávou s|zpanštěl, z|schroupal kedluben, důkladně jsem se z|smáčela,z|skomolenina slov, s|zkřížit ruce, z|slít dva nápoje, z|skřehlý zimou, z|slíbat odolnou rtěnku, z|skrotit divoké zvíře, z|smlsal všechny z|sladkosti, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (38 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


zslézat horu, zskosený jehlan, szkratka, zspečetit vlastní krví, zskopej ten záhonek, szkreslit událost, szkompromitoval mě svými pomluvami, szkonkretizuj to, szmazat tabuli, szlevit sz nároků, včera jsem se szpil do němoty, szpéct nechtěně perníky, szlézat do údolí, musíš naszpět, zskuhral bolestí, szkroutil vše po svém, szpověď, zspeněžit svou práci, szmazat si ruce, celou mě zslíbal, zslevněné zboží, szkondenzovaná pára, zspást trávu, zskrabacená látka, zspějeme stále vpřed, szlávou szpanštěl, zschroupal kedluben, důkladně jsem se zsmáčela,zskomolenina slov, szkřížit ruce, zslít dva nápoje, zskřehlý zimou, zslíbat odolnou rtěnku, zskrotit divoké zvíře, zsmlsal všechny zsladkosti, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018