?komolenina slov


z|slíbat odolnou rtěnku, včera jsem se z|spil do němoty, z|slít dva nápoje, s|zmazat tabuli, důkladně jsem se z|smáčela,z|skomolenina slov, z|slézat do údolí, s|zmazat si ruce, z|spečetit vlastní krví, z|skompromitoval mě svými pomluvami, z|slávou z|spanštěl, z|slevněné zboží, z|spověď, z|smlsal všechny s|zladkosti, musíš nas|zpět, z|skopej ten záhonek, z|speněžit svou práci, s|zpějeme stále vpřed, s|zkuhral bolestí, z|slézat horu, z|schroupal kedluben, s|zkroutil vše po svém, s|zkřížit ruce, celou mě z|slíbal, z|spéct nechtěně perníky, s|zkonkretizuj to, s|zlevit z|s nároků, z|skondenzovaná pára, s|zkrabacená látka, z|spást trávu, s|zkreslit událost, z|skosený jehlan, s|zkrotit divoké zvíře, s|zkřehlý zimou, z|skratka, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (38 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2017

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


zslíbat odolnou rtěnku, včera jsem se zspil do němoty, zslít dva nápoje, szmazat tabuli, důkladně jsem se zsmáčela,zskomolenina slov, zslézat do údolí, szmazat si ruce, zspečetit vlastní krví, zskompromitoval mě svými pomluvami, zslávou zspanštěl, zslevněné zboží, zspověď, zsmlsal všechny szladkosti, musíš naszpět, zskopej ten záhonek, zspeněžit svou práci, szpějeme stále vpřed, szkuhral bolestí, zslézat horu, zschroupal kedluben, szkroutil vše po svém, szkřížit ruce, celou mě zslíbal, zspéct nechtěně perníky, szkonkretizuj to, szlevit zs nároků, zskondenzovaná pára, szkrabacená látka, zspást trávu, szkreslit událost, zskosený jehlan, szkrotit divoké zvíře, szkřehlý zimou, zskratka, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2017