?hnilé jablko ..


z|skombinovat nápoje, musel jsem se s|zhrbit, s|zhyby na hraz|sdě, rodičovská z|schůzka,z|schytralý výraz, s|zkolaudovat s|ztavbu, s|zhnětl z|s hlíny sochu, cukr na ohni z|skaramelizoval, s|zkalená voda, z|shlížel se v zrcadle, z|skanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, z|skusit to ještě jednou, z|schválit rozpočet, s|zkanula mi slza, z|shnilé jablko, s|zhrabali jsme listí, s|zhořel nám ubrus, po návratu domů jsem to s|zchytal, z|skažený salám, rychle jsme se s|zkamarádili, vs|zplanutí citů, bouře se z|sklidnila, z|sklamaný přítel, vz|sedmutá vlna vypadala nebez|spečně, vs|ztát brzy ráno, jsem k vám velmi s|zhovívavý, reklamní s|zkeče, s|zklepal jsem drobty,z|shoda přísudku s podmětem, z|skolaboval na veřejnosti, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.04.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


zskombinovat nápoje, musel jsem se szhrbit, szhyby na hrazsdě, rodičovská zschůzka,zschytralý výraz, szkolaudovat sztavbu, szhnětl zs hlíny sochu, cukr na ohni zskaramelizoval, szkalená voda, zshlížel se v zrcadle, zskanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, zskusit to ještě jednou, zschválit rozpočet, szkanula mi slza, zshnilé jablko, szhrabali jsme listí, szhořel nám ubrus, po návratu domů jsem to szchytal, zskažený salám, rychle jsme se szkamarádili, vszplanutí citů, bouře se zsklidnila, zsklamaný přítel, vzsedmutá vlna vypadala nebezspečně, vsztát brzy ráno, jsem k vám velmi szhovívavý, reklamní szkeče, szklepal jsem drobty,zshoda přísudku s podmětem, zskolaboval na veřejnosti, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.04.2018