?hnilé jablko ..


z|skusit to ještě jednou, vz|splanutí citů, s|zhnilé jablko, vz|stát brzy ráno, s|zkažený salám, rychle jsme se z|skamarádili, s|zhlížel se v zrcadle, z|shořel nám ubrus, cukr na ohni z|skaramelizoval, z|skombinovat nápoje, má z|schytralý výraz, s|zklamaný přítel, s|zchválit rozpočet, musel jsem se s|zhrbit, po návratu domů jsem to s|zchytal, z|skanula mi slza, z|skanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, s|zhyby na hraz|sdě, z|skolaboval na veřejnosti, s|zhrabali jsme listí, rodičovská s|zchůzka, vz|sedmutá vlna vypadala nebez|spečně, s|zhnětl z|s hlíny sochu, jsem k vám velmi s|zhovívavý, bouře se s|zklidnila,s|zhoda přísudku s podmětem, z|skalená voda, s|zkolaudovat z|stavbu, reklamní z|skeče, s|zklepal jsem drobty, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


zskusit to ještě jednou, vzsplanutí citů, szhnilé jablko, vzstát brzy ráno, szkažený salám, rychle jsme se zskamarádili, szhlížel se v zrcadle, zshořel nám ubrus, cukr na ohni zskaramelizoval, zskombinovat nápoje, má zschytralý výraz, szklamaný přítel, szchválit rozpočet, musel jsem se szhrbit, po návratu domů jsem to szchytal, zskanula mi slza, zskanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, szhyby na hrazsdě, zskolaboval na veřejnosti, szhrabali jsme listí, rodičovská szchůzka, vzsedmutá vlna vypadala nebezspečně, szhnětl zs hlíny sochu, jsem k vám velmi szhovívavý, bouře se szklidnila,szhoda přísudku s podmětem, zskalená voda, szkolaudovat zstavbu, reklamní zskeče, szklepal jsem drobty, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018