?hnilé jablko ..


musel jsem se s|zhrbit, vs|zplanutí citů, z|sklamaný přítel, z|shnětl z|s hlíny sochu, s|zhlížel se v zrcadle, s|zklepal jsem drobty, z|skanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, s|zkusit to ještě jednou, s|zhořel nám ubrus, reklamní s|zkeče,z|shoda přísudku s podmětem, jsem k vám velmi z|shovívavý, bouře se s|zklidnila, s|zkolaboval na veřejnosti, s|zkažený salám, rychle jsme se z|skamarádili, s|zhyby na hraz|sdě, z|skombinovat nápoje, z|skolaudovat s|ztavbu,s|zchytralý výraz, z|shrabali jsme listí, rodičovská s|zchůzka, s|zhnilé jablko, cukr na ohni z|skaramelizoval, vz|stát brzy ráno, s|zchválit rozpočet, z|skalená voda, po návratu domů jsem to z|schytal, s|zkanula mi slza, vs|zedmutá vlna vypadala nebez|spečně, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


musel jsem se szhrbit, vszplanutí citů, zsklamaný přítel, zshnětl zs hlíny sochu, szhlížel se v zrcadle, szklepal jsem drobty, zskanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, szkusit to ještě jednou, szhořel nám ubrus, reklamní szkeče,zshoda přísudku s podmětem, jsem k vám velmi zshovívavý, bouře se szklidnila, szkolaboval na veřejnosti, szkažený salám, rychle jsme se zskamarádili, szhyby na hrazsdě, zskombinovat nápoje, zskolaudovat sztavbu,szchytralý výraz, zshrabali jsme listí, rodičovská szchůzka, szhnilé jablko, cukr na ohni zskaramelizoval, vzstát brzy ráno, szchválit rozpočet, zskalená voda, po návratu domů jsem to zschytal, szkanula mi slza, vszedmutá vlna vypadala nebezspečně, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018