?hnilé jablko ..


s|zhnilé jablko, s|zhyby na hras|zdě, vz|splanutí citů, z|skanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, reklamní z|skeče,z|shoda přísudku s podmětem, s|zkažený salám, rychle jsme se z|skamarádili, z|shořel nám ubrus, po návratu domů jsem to s|zchytal, s|zchválit rozpočet, jsem k vám velmi s|zhovívavý, musel jsem se s|zhrbit,s|zchytralý výraz, vs|ztát brzy ráno, z|skolaudovat s|ztavbu, z|sklepal jsem drobty, s|zhrabali jsme listí, s|zkusit to ještě jednou, vs|zedmutá vlna vypadala nebes|zpečně, cukr na ohni z|skaramelizoval, s|zkanula mi slza, s|zhnětl z|s hlíny sochu, z|skalená voda, s|zkolaboval na veřejnosti, z|skombinovat nápoje, z|shlížel se v zrcadle, rodičovská z|schůzka, bouře se z|sklidnila, s|zklamaný přítel, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


szhnilé jablko, szhyby na hraszdě, vzsplanutí citů, zskanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, reklamní zskeče,zshoda přísudku s podmětem, szkažený salám, rychle jsme se zskamarádili, zshořel nám ubrus, po návratu domů jsem to szchytal, szchválit rozpočet, jsem k vám velmi szhovívavý, musel jsem se szhrbit,szchytralý výraz, vsztát brzy ráno, zskolaudovat sztavbu, zsklepal jsem drobty, szhrabali jsme listí, szkusit to ještě jednou, vszedmutá vlna vypadala nebeszpečně, cukr na ohni zskaramelizoval, szkanula mi slza, szhnětl zs hlíny sochu, zskalená voda, szkolaboval na veřejnosti, zskombinovat nápoje, zshlížel se v zrcadle, rodičovská zschůzka, bouře se zsklidnila, szklamaný přítel, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018