?arkazmus je ..


postupně se z|sbližujeme, s|zformovat charakter, z|shlížel s|z věže na krásnou krajinu pod ním, z|sdělit radostnou novinu, z|sdrhnul ze|se školy, venku se z|sšeřilo, s|zcéna Národního divadla, s|zhodit se|ze střechy sníh, s|zběh lidu, z|sčechrat vlasy, z|sborník básní, z|shánět obživu, doma mě s|zfackovali, přijít na z|scestí, s|zdola se ozýval hlas, můj dědeček z|sesivěl, s|zhledáme se příští hodinu, zatěžkávací z|skouška,z|sakristie ve Svatém Vítu, s|zarkazmus je vyhrocená ironie, pták vs|zlétl k obloze, z|sbohem a šáteček, s|zeizmické otřesy, z|sesula se půda, s|zpojit z|sdrhovadlem, z|shora na nás kapalo, z|sběhat celé město, z|svážit pro a proti, z|sbíjet prkna dohromady, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?arkazmus je .. (klíč k řešení)


postupně se zsbližujeme, szformovat charakter, zshlížel sz věže na krásnou krajinu pod ním, zsdělit radostnou novinu, zsdrhnul zese školy, venku se zsšeřilo, szcéna Národního divadla, szhodit seze střechy sníh, szběh lidu, zsčechrat vlasy, zsborník básní, zshánět obživu, doma mě szfackovali, přijít na zscestí, szdola se ozýval hlas, můj dědeček zsesivěl, szhledáme se příští hodinu, zatěžkávací zskouška,zsakristie ve Svatém Vítu, szarkazmus je vyhrocená ironie, pták vszlétl k obloze, zsbohem a šáteček, szeizmické otřesy, zsesula se půda, szpojit zsdrhovadlem, zshora na nás kapalo, zsběhat celé město, zsvážit pro a proti, zsbíjet prkna dohromady, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018