?arkazmus je ..


venku se s|zšeřilo, z|sčechrat vlasy, postupně se z|sbližujeme, z|sdělit radostnou novinu,z|sakristie ve Svatém Vítu, s|zarkazmus je vyhrocená ironie, s|zdrhnul ze|se školy, z|shora na nás kapalo, doma mě z|sfackovali, z|sesula se půda, s|zhlížel z|s věže na krásnou krajinu pod ním, s|zbíjet prkna dohromady, z|sběh lidu, přijít na z|scestí, z|spojit s|zdrhovadlem, s|zhánět obživu, z|svážit pro a proti, zatěžkávací s|zkouška, pták vz|slétl k obloze, můj dědeček z|sesivěl, s|zformovat charakter, z|shledáme se příští hodinu, s|zborník básní, z|seizmické otřesy, s|zhodit se|ze střechy sníh, z|scéna Národního divadla, z|sbohem a šáteček, z|sběhat celé město, s|zdola se ozýval hlas, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?arkazmus je .. (klíč k řešení)


venku se szšeřilo, zsčechrat vlasy, postupně se zsbližujeme, zsdělit radostnou novinu,zsakristie ve Svatém Vítu, szarkazmus je vyhrocená ironie, szdrhnul zese školy, zshora na nás kapalo, doma mě zsfackovali, zsesula se půda, szhlížel zs věže na krásnou krajinu pod ním, szbíjet prkna dohromady, zsběh lidu, přijít na zscestí, zspojit szdrhovadlem, szhánět obživu, zsvážit pro a proti, zatěžkávací szkouška, pták vzslétl k obloze, můj dědeček zsesivěl, szformovat charakter, zshledáme se příští hodinu, szborník básní, zseizmické otřesy, szhodit seze střechy sníh, zscéna Národního divadla, zsbohem a šáteček, zsběhat celé město, szdola se ozýval hlas, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018