?arkazmus je ..


s|zhodit se|ze střechy sníh, z|shora na nás kapalo, z|sčechrat vlasy, s|zformovat charakter, s|zbohem a šáteček, přijít na s|zcestí, s|zvážit pro a proti, z|sběh lidu, z|sbíjet prkna dohromady, pták vz|slétl k obloze,z|sakristie ve Svatém Vítu, z|sběhat celé město, s|zhledáme se příští hodinu, venku se z|sšeřilo, s|zdrhnul ze|se školy, s|zeizmické otřesy, s|zcéna Národního divadla, z|sdola se ozýval hlas, s|zhlížel z|s věže na krásnou krajinu pod ním, s|zdělit radostnou novinu, z|spojit s|zdrhovadlem, s|zhánět obživu, z|sborník básní, zatěžkávací z|skouška, doma mě z|sfackovali, postupně se s|zbližujeme, s|zesula se půda, s|zarkazmus je vyhrocená ironie, můj dědeček z|sesivěl, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?arkazmus je .. (klíč k řešení)


szhodit seze střechy sníh, zshora na nás kapalo, zsčechrat vlasy, szformovat charakter, szbohem a šáteček, přijít na szcestí, szvážit pro a proti, zsběh lidu, zsbíjet prkna dohromady, pták vzslétl k obloze,zsakristie ve Svatém Vítu, zsběhat celé město, szhledáme se příští hodinu, venku se zsšeřilo, szdrhnul zese školy, szeizmické otřesy, szcéna Národního divadla, zsdola se ozýval hlas, szhlížel zs věže na krásnou krajinu pod ním, szdělit radostnou novinu, zspojit szdrhovadlem, szhánět obživu, zsborník básní, zatěžkávací zskouška, doma mě zsfackovali, postupně se szbližujeme, szesula se půda, szarkazmus je vyhrocená ironie, můj dědeček zsesivěl, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018