?arkazmus je ..


z|sběhat celé město, z|sbohem a šáteček, z|spojit z|sdrhovadlem, zatěžkávací z|skouška, s|zhlížel z|s věže na krásnou krajinu pod ním, s|zbíjet prkna dohromady, s|zeizmické otřesy, z|sdrhnul se|ze školy, pták vs|zlétl k obloze, s|zhodit ze|se střechy sníh, z|sborník básní, s|zčechrat vlasy, přijít na s|zcestí, s|zvážit pro a proti,z|sakristie ve Svatém Vítu, z|sdělit radostnou novinu, z|sformovat charakter, s|zběh lidu, z|shora na nás kapalo, venku se z|sšeřilo, s|zesula se půda, z|scéna Národního divadla, s|zdola se ozýval hlas, postupně se s|zbližujeme, z|shledáme se příští hodinu, doma mě z|sfackovali, z|sarkazmus je vyhrocená ironie, můj dědeček z|sesivěl, s|zhánět obživu, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

?arkazmus je .. (klíč k řešení)


zsběhat celé město, zsbohem a šáteček, zspojit zsdrhovadlem, zatěžkávací zskouška, szhlížel zs věže na krásnou krajinu pod ním, szbíjet prkna dohromady, szeizmické otřesy, zsdrhnul seze školy, pták vszlétl k obloze, szhodit zese střechy sníh, zsborník básní, szčechrat vlasy, přijít na szcestí, szvážit pro a proti,zsakristie ve Svatém Vítu, zsdělit radostnou novinu, zsformovat charakter, szběh lidu, zshora na nás kapalo, venku se zsšeřilo, szesula se půda, zscéna Národního divadla, szdola se ozýval hlas, postupně se szbližujeme, zshledáme se příští hodinu, doma mě zsfackovali, zsarkazmus je vyhrocená ironie, můj dědeček zsesivěl, szhánět obživu, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018