?hnilé listí ..


s|zpráva obce, ranní s|změna, s|zkoušet z přírodopisu, s|zmizet ze s|zcény, z|sběhnout s|z vojenské služby s|zocelit nervy, z|schovat dárek, s|zkončená práce, z|stemnělé nebe, s|zhluk lidí, s|zrudnout vzteky, z|slepšit prospěch, hustý provoz s|zleva, z|shrabat popel, večerní s|zprávy, s|zpáchat atentát, s|zčervenalá obloha, pravidelná z|strava, s|zhodit balvan ze|se skály, z|stesk po domově,s|zhnilé listí, z|svinout koberec, z|strávit prázdniny u moře, s|zobecněná pojmenování, z|shrnout na hromadu, z|shostit se dobře s|zvěřeného úkolu, s|zmýt špínu, s|zleva dámské obuvi, dětský pěvecký s|zbor, z|sdřevěnělé nohy, z|spevnit půdu pod nohama, z|sběr papíru, s|zkoumat z|stavbu těla, z|spálit papír, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


szpráva obce, ranní szměna, szkoušet z přírodopisu, szmizet ze szcény, zsběhnout sz vojenské služby szocelit nervy, zschovat dárek, szkončená práce, zstemnělé nebe, szhluk lidí, szrudnout vzteky, zslepšit prospěch, hustý provoz szleva, zshrabat popel, večerní szprávy, szpáchat atentát, szčervenalá obloha, pravidelná zstrava, szhodit balvan zese skály, zstesk po domově,szhnilé listí, zsvinout koberec, zstrávit prázdniny u moře, szobecněná pojmenování, zshrnout na hromadu, zshostit se dobře szvěřeného úkolu, szmýt špínu, szleva dámské obuvi, dětský pěvecký szbor, zsdřevěnělé nohy, zspevnit půdu pod nohama, zsběr papíru, szkoumat zstavbu těla, zspálit papír, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018