?hnilé listí ..


z|shnilé listí, s|ztemnělé nebe, hustý provoz z|sleva, z|sběhnout s|z vojenské služby z|spevnit půdu pod nohama, dětský pěvecký z|sbor, s|zpálit papír, z|shluk lidí, s|zkoušet z přírodopisu, s|zlepšit prospěch, z|strávit prázdniny u moře, s|zhrabat popel, z|smizet ze s|zcény, s|zhrnout na hromadu, z|schovat dárek, s|zmýt špínu, s|zvinout koberec, s|zkoumat s|ztavbu těla, ranní z|směna, večerní s|zprávy, z|sleva dámské obuvi, s|zhostit se dobře z|svěřeného úkolu, z|socelit nervy, s|zhodit balvan ze|se skály, s|zrudnout vzteky, s|zběr papíru, s|zpáchat atentát, z|skončená práce, pravidelná z|strava, s|zpráva obce, s|ztesk po domově, s|zobecněná pojmenování, z|sčervenalá obloha, z|sdřevěnělé nohy, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


zshnilé listí, sztemnělé nebe, hustý provoz zsleva, zsběhnout sz vojenské služby zspevnit půdu pod nohama, dětský pěvecký zsbor, szpálit papír, zshluk lidí, szkoušet z přírodopisu, szlepšit prospěch, zstrávit prázdniny u moře, szhrabat popel, zsmizet ze szcény, szhrnout na hromadu, zschovat dárek, szmýt špínu, szvinout koberec, szkoumat sztavbu těla, ranní zsměna, večerní szprávy, zsleva dámské obuvi, szhostit se dobře zsvěřeného úkolu, zsocelit nervy, szhodit balvan zese skály, szrudnout vzteky, szběr papíru, szpáchat atentát, zskončená práce, pravidelná zstrava, szpráva obce, sztesk po domově, szobecněná pojmenování, zsčervenalá obloha, zsdřevěnělé nohy, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018