?hnilé listí ..


s|zhluk lidí, s|zhostit se dobře z|svěřeného úkolu, z|shodit balvan se|ze skály, s|zběr papíru, z|schovat dárek, hustý provoz s|zleva, z|spáchat atentát, s|ztrávit prázdniny u moře, s|ztesk po domově, s|zmizet ze s|zcény, pravidelná z|strava, z|srudnout vzteky, ranní z|směna, s|zpálit papír, s|zkončená práce, z|sleva dámské obuvi, s|zčervenalá obloha, z|shrabat popel, s|zobecněná pojmenování, dětský pěvecký z|sbor, z|správa obce, z|smýt špínu, večerní s|zprávy, z|spevnit půdu pod nohama, z|sdřevěnělé nohy, s|zkoumat z|stavbu těla, z|shrnout na hromadu, z|slepšit prospěch, s|zvinout koberec, z|stemnělé nebe, s|zocelit nervy, z|skoušet z přírodopisu, s|zběhnout s|z vojenské službys|zhnilé listí, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


szhluk lidí, szhostit se dobře zsvěřeného úkolu, zshodit balvan seze skály, szběr papíru, zschovat dárek, hustý provoz szleva, zspáchat atentát, sztrávit prázdniny u moře, sztesk po domově, szmizet ze szcény, pravidelná zstrava, zsrudnout vzteky, ranní zsměna, szpálit papír, szkončená práce, zsleva dámské obuvi, szčervenalá obloha, zshrabat popel, szobecněná pojmenování, dětský pěvecký zsbor, zspráva obce, zsmýt špínu, večerní szprávy, zspevnit půdu pod nohama, zsdřevěnělé nohy, szkoumat zstavbu těla, zshrnout na hromadu, zslepšit prospěch, szvinout koberec, zstemnělé nebe, szocelit nervy, zskoušet z přírodopisu, szběhnout sz vojenské službyszhnilé listí, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018