?hnilé listí ..


z|stesk po domově, s|zpevnit půdu pod nohama, s|zocelit nervy, s|zkončená práce, z|sdřevěnělé nohy, s|zhluk lidí, z|smizet ze s|zcény, z|schovat dárek, z|sleva dámské obuvi, s|zpáchat atentát, hustý provoz s|zleva, z|stemnělé nebe, ranní z|směna, pravidelná s|ztrava, z|sběhnout z|s vojenské služby s|zčervenalá obloha,s|zhnilé listí, z|shodit balvan ze|se skály, z|správa obce, s|zhrabat popel, z|skoušet z přírodopisu, večerní z|správy, s|zpálit papír, s|zlepšit prospěch, s|zmýt špínu, z|sobecněná pojmenování, s|zrudnout vzteky, z|sběr papíru, z|shrnout na hromadu, z|svinout koberec, dětský pěvecký z|sbor, z|shostit se dobře s|zvěřeného úkolu, s|ztrávit prázdniny u moře, z|skoumat s|ztavbu těla, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


zstesk po domově, szpevnit půdu pod nohama, szocelit nervy, szkončená práce, zsdřevěnělé nohy, szhluk lidí, zsmizet ze szcény, zschovat dárek, zsleva dámské obuvi, szpáchat atentát, hustý provoz szleva, zstemnělé nebe, ranní zsměna, pravidelná sztrava, zsběhnout zs vojenské služby szčervenalá obloha,szhnilé listí, zshodit balvan zese skály, zspráva obce, szhrabat popel, zskoušet z přírodopisu, večerní zsprávy, szpálit papír, szlepšit prospěch, szmýt špínu, zsobecněná pojmenování, szrudnout vzteky, zsběr papíru, zshrnout na hromadu, zsvinout koberec, dětský pěvecký zsbor, zshostit se dobře szvěřeného úkolu, sztrávit prázdniny u moře, zskoumat sztavbu těla, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018