?vádět..


s|zházet, z|stírat, s|zvěsit, z|strávit, s|zvézt, z|shůry,z|svádět, s|zředit, s|zbohem, s|zničit, z|splodit, s|zobecnit, s|zpálit, s|zkončit, z|spasit, s|ztěžovat si, z|spáchat, s|zrušit, z|sjistit, z|sfoukat, s|zlevit, s|zetřít, z|shroutit se, s|zkonat, s|zvrchu, s|zklopit, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (26 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

?vádět.. (klíč k řešení)


szházet, zstírat, szvěsit, zstrávit, szvézt, zshůry,zsvádět, szředit, szbohem, szničit, zsplodit, szobecnit, szpálit, szkončit, zspasit, sztěžovat si, zspáchat, szrušit, zsjistit, zsfoukat, szlevit, szetřít, zshroutit se, szkonat, szvrchu, szklopit, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018