?vádět..


s|zobecnit, z|splodit, s|zpasit,z|svádět, z|spáchat, s|zklopit, s|zhroutit se, s|zředit, s|zničit, s|zkončit, z|skonat, z|sbohem, z|stěžovat si, s|ztírat, s|zvěsit, s|zetřít, s|zjistit, z|slevit, z|shůry, s|ztrávit, s|zrušit, z|spálit, z|sfoukat, s|zvézt, s|zvrchu, s|zházet, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (26 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?vádět.. (klíč k řešení)


szobecnit, zsplodit, szpasit,zsvádět, zspáchat, szklopit, szhroutit se, szředit, szničit, szkončit, zskonat, zsbohem, zstěžovat si, sztírat, szvěsit, szetřít, szjistit, zslevit, zshůry, sztrávit, szrušit, zspálit, zsfoukat, szvézt, szvrchu, szházet, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018