?vádět..


s|ztírat, z|slevit, z|spálit,s|zvádět, z|spasit, s|zpáchat, s|ztěžovat si, z|svěsit, z|sobecnit, s|zvézt, s|ztrávit, s|zbohem, s|zplodit, s|zrušit, s|zfoukat, s|zředit, s|zkonat, s|zhroutit se, s|zkončit, z|svrchu, s|zetřít, s|zhůry, s|zklopit, s|zjistit, s|zničit, z|sházet, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (26 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?vádět.. (klíč k řešení)


sztírat, zslevit, zspálit,szvádět, zspasit, szpáchat, sztěžovat si, zsvěsit, zsobecnit, szvézt, sztrávit, szbohem, szplodit, szrušit, szfoukat, szředit, szkonat, szhroutit se, szkončit, zsvrchu, szetřít, szhůry, szklopit, szjistit, szničit, zsházet, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018