?vádět..


s|zhroutit se, z|setřít, z|strávit, s|zpálit, z|sbohem, z|spáchat, z|sničit, s|zklopit, s|zjistit, z|srušit, z|shůry, s|zvrchu, s|zobecnit, s|zplodit, s|zházet, z|spasit, z|sředit,s|zvádět, z|svěsit, s|zvézt, s|zkonat, s|ztírat, z|sfoukat, z|slevit, z|stěžovat si, s|zkončit, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (26 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?vádět.. (klíč k řešení)


szhroutit se, zsetřít, zstrávit, szpálit, zsbohem, zspáchat, zsničit, szklopit, szjistit, zsrušit, zshůry, szvrchu, szobecnit, szplodit, szházet, zspasit, zsředit,szvádět, zsvěsit, szvézt, szkonat, sztírat, zsfoukat, zslevit, zstěžovat si, szkončit, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018