Kočičky


Na polí|ých ros|ztály|i poslední zby|itky sněhu. Přinesl je Hurvínkovy|i. Sluneční paprsky vylákaly|i K|kašpárka, Spejbla a Hurvínka na procház|sku do lesa. Cestou domů|ú si Hurví|ýnek vzpomně|l, že natrhá kočičky do vázy|i. Brzi|y oschly|i i meze a stráně se zazelenali|y. Švitořivý|í ptáci svý|ím s|zpěvem vítali|y každý noví|ý den. Budou u nich chytat mi|yši.Spejbl Hurvínka li|ytoval. Ten poděkoval, a|poděkoval a utíkal domů. Kašpárek i Hurvínek se smály|i a říkali|y, že takové kočičky se nedají dát do vázi|y. Ale nechaly|i si je. Kašpárek mu to nedovolil, protože|nedovolil protože se prý na kočičky z|slétají včeli|y a z|sbírají py|il. Soused|tka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi. Zi|yma již z|stratila svou vládu.Začalo jaro. Šel k sousedům a poprosi|yl o nějaké kočičky. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Kočičky (klíč k řešení)


Na políých rosztályi poslední zbyitky sněhu. Přinesl je Hurvínkovyi. Sluneční paprsky vylákalyi Kkašpárka, Spejbla a Hurvínka na procházsku do lesa. Cestou domůú si Hurvíýnek vzpomněl, že natrhá kočičky do vázyi. Brziy oschlyi i meze a stráně se zazelenaliy. Švitořivýí ptáci svýím szpěvem vítaliy každý novíý den. Budou u nich chytat miyši.Spejbl Hurvínka liytoval. Ten poděkoval, apoděkoval a utíkal domů. Kašpárek i Hurvínek se smályi a říkaliy, že takové kočičky se nedají dát do váziy. Ale nechalyi si je. Kašpárek mu to nedovolil, protoženedovolil protože se prý na kočičky zslétají včeliy a zsbírají pyil. Sousedtka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi. Ziyma již zstratila svou vládu.Začalo jaro. Šel k sousedům a poprosiyl o nějaké kočičky. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019