Kočičky


Švitořivý|í ptáci sví|ým s|zpěvem vítaly|i každý noví|ý den. Kašpárek mu to nedovolil, protože|nedovolil protože se prý na kočičky z|slétají včeli|y a s|zbírají pi|yl. Budou u nich chytat my|iši. Brzy|i oschly|i i meze a stráně se zazelenali|y. Kašpárek i Hurvínek se smály|i a říkaly|i, že takové kočičky se nedají dát do vázi|y. Sluneční paprsky vylákaly|i K|kašpárka, Spejbla a Hurvínka na prochás|zku do lesa. Ten poděkoval, a|poděkoval a utíkal domů. Ale nechali|y si je. Zy|ima již z|stratila svou vládu. Šel k sousedům a poprosi|yl o nějaké kočičky.Začalo jaro. Souset|dka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi. Spejbl Hurvínka li|ytoval. Cestou domů|ú si Hurvý|ínek vzpo|mněl, že natrhá kočičky do vázi|y. Přinesl je Hurvínkovy|i. Na polí|ých ros|ztáli|y poslední zby|itky sněhu. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Kočičky (klíč k řešení)


Švitořivýí ptáci svíým szpěvem vítalyi každý novíý den. Kašpárek mu to nedovolil, protoženedovolil protože se prý na kočičky zslétají včeliy a szbírají piyl. Budou u nich chytat myiši. Brzyi oschlyi i meze a stráně se zazelenaliy. Kašpárek i Hurvínek se smályi a říkalyi, že takové kočičky se nedají dát do váziy. Sluneční paprsky vylákalyi Kkašpárka, Spejbla a Hurvínka na prochászku do lesa. Ten poděkoval, apoděkoval a utíkal domů. Ale nechaliy si je. Zyima již zstratila svou vládu. Šel k sousedům a poprosiyl o nějaké kočičky.Začalo jaro. Sousetdka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi. Spejbl Hurvínka liytoval. Cestou domůú si Hurvýínek vzpomněl, že natrhá kočičky do váziy. Přinesl je Hurvínkovyi. Na políých rosztáliy poslední zbyitky sněhu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019