Vysoké nap?tí ..


Vysoké napě|jetí, obje|ěžná dráha, správná odpovje|ěd', obje|ěmná nádoba, opje|ětovat pozdrav, sepě|je s minulostí, vyřízená obě|jednávka, zrakový vje|ěm, vě|jedecký obě|jev, průbje|ěh utkání, radostná zvě|jest, ženich a nevě|jesta, skvě|je úspje|ěch, otcovo obje|ětí, bje|ěžný účet, obje|ět rybník, vě|jezd do obce, obje|ěvit hvě|jezdu, nervové vypě|jetí, zpje|ěněná voda, úpje|ěnlivá prosba. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napějetí, objeěžná dráha, správná odpovjeěd', objeěmná nádoba, opjeětovat pozdrav, sepěje s minulostí, vyřízená obějednávka, zrakový vjeěm, vějedecký obějev, průbjeěh utkání, radostná zvějest, ženich a nevějesta, skvěje úspjeěch, otcovo objeětí, bjeěžný účet, objeět rybník, vějezd do obce, objeěvit hvějezdu, nervové vypějetí, zpjeěněná voda, úpjeěnlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018