Vysoké nap?tí ..


Vysoké napje|ětí, obje|ěžná dráha, správná odpovje|ěd', obě|jemná nádoba, opje|ětovat pozdrav, sepje|ě s minulostí, vyřízená obě|jednávka, zrakový vje|ěm, vě|jedecký obje|ěv, průbě|jeh utkání, radostná zvje|ěst, ženich a nevě|jesta, skvje|ě úspje|ěch, otcovo obje|ětí, bje|ěžný účet, obje|ět rybník, vě|jezd do obce, obě|jevit hvě|jezdu, nervové vypje|ětí, zpje|ěněná voda, úpě|jenlivá prosba. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napjeětí, objeěžná dráha, správná odpovjeěd', obějemná nádoba, opjeětovat pozdrav, sepjeě s minulostí, vyřízená obějednávka, zrakový vjeěm, vějedecký objeěv, průbějeh utkání, radostná zvjeěst, ženich a nevějesta, skvjeě úspjeěch, otcovo objeětí, bjeěžný účet, objeět rybník, vějezd do obce, obějevit hvějezdu, nervové vypjeětí, zpjeěněná voda, úpějenlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018