Vysoké nap?tí ..


Vysoké napě|jetí, obje|ěžná dráha, správná odpovje|ěd', obě|jemná nádoba, opě|jetovat pozdrav, sepě|je s minulostí, vyřízená obě|jednávka, zrakový vje|ěm, vje|ědecký obje|ěv, průbě|jeh utkání, radostná zvje|ěst, ženich a nevje|ěsta, skvě|je úspje|ěch, otcovo obě|jetí, bě|ježný účet, obě|jet rybník, vje|ězd do obce, obje|ěvit hvje|ězdu, nervové vypě|jetí, zpje|ěněná voda, úpje|ěnlivá prosba. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napějetí, objeěžná dráha, správná odpovjeěd', obějemná nádoba, opějetovat pozdrav, sepěje s minulostí, vyřízená obějednávka, zrakový vjeěm, vjeědecký objeěv, průbějeh utkání, radostná zvjeěst, ženich a nevjeěsta, skvěje úspjeěch, otcovo obějetí, běježný účet, obějet rybník, vjeězd do obce, objeěvit hvjeězdu, nervové vypějetí, zpjeěněná voda, úpjeěnlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018