Vysoké nap?tí ..


Vysoké napje|ětí, obje|ěžná dráha, správná odpovje|ěd', obje|ěmná nádoba, opje|ětovat pozdrav, sepje|ě s minulostí, vyřízená obje|ědnávka, zrakový vě|jem, vě|jedecký obje|ěv, průbě|jeh utkání, radostná zvje|ěst, ženich a nevě|jesta, skvje|ě úspě|jech, otcovo obě|jetí, bje|ěžný účet, obě|jet rybník, vje|ězd do obce, obje|ěvit hvje|ězdu, nervové vypě|jetí, zpje|ěněná voda, úpě|jenlivá prosba. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napjeětí, objeěžná dráha, správná odpovjeěd', objeěmná nádoba, opjeětovat pozdrav, sepjeě s minulostí, vyřízená objeědnávka, zrakový vějem, vějedecký objeěv, průbějeh utkání, radostná zvjeěst, ženich a nevějesta, skvjeě úspějech, otcovo obějetí, bjeěžný účet, obějet rybník, vjeězd do obce, objeěvit hvjeězdu, nervové vypějetí, zpjeěněná voda, úpějenlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018