Vysoké nap?tí ..


Vysoké napje|ětí, obě|ježná dráha, správná odpovje|ěd', obě|jemná nádoba, opje|ětovat pozdrav, sepě|je s minulostí, vyřízená obje|ědnávka, zrakový vje|ěm, vje|ědecký obje|ěv, průbě|jeh utkání, radostná zvě|jest, ženich a nevje|ěsta, skvje|ě úspje|ěch, otcovo obje|ětí, bě|ježný účet, obě|jet rybník, vje|ězd do obce, obje|ěvit hvě|jezdu, nervové vypě|jetí, zpje|ěněná voda, úpě|jenlivá prosba. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napjeětí, oběježná dráha, správná odpovjeěd', obějemná nádoba, opjeětovat pozdrav, sepěje s minulostí, vyřízená objeědnávka, zrakový vjeěm, vjeědecký objeěv, průbějeh utkání, radostná zvějest, ženich a nevjeěsta, skvjeě úspjeěch, otcovo objeětí, běježný účet, obějet rybník, vjeězd do obce, objeěvit hvějezdu, nervové vypějetí, zpjeěněná voda, úpějenlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019