Vysoké nap?tí ..


Vysoké napě|jetí, obje|ěžná dráha, správná odpově|jed', obje|ěmná nádoba, opje|ětovat pozdrav, sepě|je s minulostí, vyřízená obě|jednávka, zrakový vje|ěm, vje|ědecký obě|jev, průbje|ěh utkání, radostná zvje|ěst, ženich a nevě|jesta, skvje|ě úspě|jech, otcovo obě|jetí, bě|ježný účet, obje|ět rybník, vě|jezd do obce, obje|ěvit hvě|jezdu, nervové vypje|ětí, zpě|jeněná voda, úpje|ěnlivá prosba. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napějetí, objeěžná dráha, správná odpovějed', objeěmná nádoba, opjeětovat pozdrav, sepěje s minulostí, vyřízená obějednávka, zrakový vjeěm, vjeědecký obějev, průbjeěh utkání, radostná zvjeěst, ženich a nevějesta, skvjeě úspějech, otcovo obějetí, běježný účet, objeět rybník, vějezd do obce, objeěvit hvějezdu, nervové vypjeětí, zpějeněná voda, úpjeěnlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019