Vysoké nap?tí ..


Vysoké napje|ětí, obje|ěžná dráha, správná odpově|jed', obje|ěmná nádoba, opje|ětovat pozdrav, sepě|je s minulostí, vyřízená obje|ědnávka, zrakový vě|jem, vje|ědecký obě|jev, průbě|jeh utkání, radostná zvě|jest, ženich a nevje|ěsta, skvje|ě úspje|ěch, otcovo obě|jetí, bě|ježný účet, obě|jet rybník, vě|jezd do obce, obě|jevit hvě|jezdu, nervové vypě|jetí, zpje|ěněná voda, úpje|ěnlivá prosba. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napjeětí, objeěžná dráha, správná odpovějed', objeěmná nádoba, opjeětovat pozdrav, sepěje s minulostí, vyřízená objeědnávka, zrakový vějem, vjeědecký obějev, průbějeh utkání, radostná zvějest, ženich a nevjeěsta, skvjeě úspjeěch, otcovo obějetí, běježný účet, obějet rybník, vějezd do obce, obějevit hvějezdu, nervové vypějetí, zpjeěněná voda, úpjeěnlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019