Vysoké nap?tí ..


Vysoké napje|ětí, obě|ježná dráha, správná odpovje|ěd', obje|ěmná nádoba, opě|jetovat pozdrav, sepje|ě s minulostí, vyřízená obě|jednávka, zrakový vje|ěm, vě|jedecký obje|ěv, průbě|jeh utkání, radostná zvje|ěst, ženich a nevě|jesta, skvě|je úspě|jech, otcovo obje|ětí, bě|ježný účet, obě|jet rybník, vě|jezd do obce, obě|jevit hvje|ězdu, nervové vypě|jetí, zpje|ěněná voda, úpě|jenlivá prosba. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napjeětí, oběježná dráha, správná odpovjeěd', objeěmná nádoba, opějetovat pozdrav, sepjeě s minulostí, vyřízená obějednávka, zrakový vjeěm, vějedecký objeěv, průbějeh utkání, radostná zvjeěst, ženich a nevějesta, skvěje úspějech, otcovo objeětí, běježný účet, obějet rybník, vějezd do obce, obějevit hvjeězdu, nervové vypějetí, zpjeěněná voda, úpějenlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019