Rodi?á v?chá?ka


Slun|nné nedělní odpoledne se rozhodly|i manželé p|Procházkovy|i s|ztrávit se sví|ými dětmi|y co nejpříje|mněji vychás|zkou ke vzdálenému rybníku. Vzali|y z|s sebou vše nezby|itné a vyrazily|i na tú|ůru. Procházely|i stinn|nými lesi|y a hájky, mí|ýtinami a loukami, prodíraly|i se křový|ím, obdivovali|y venkovská stavení v ů|údolích, která byla tichá, jakoby|i bez života. Posledních dvě stě metrů své trasy zbí|sbí|sbý|zbýhali malí|ý tury|isté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíly|i, ta|mnějšímu rybníku, ú|ůzká stezka|steska|ztezka, po jedné straně lemovaná ztepi|ylými topoli|y. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Rodi?á v?chá?ka (klíč k řešení)


Slunnné nedělní odpoledne se rozhodlyi manželé pProcházkovyi sztrávit se svíými dětmiy co nejpříjemněji vychászkou ke vzdálenému rybníku. Vzaliy zs sebou vše nezbyitné a vyrazilyi na túůru. Procházelyi stinnnými lesiy a hájky, míýtinami a loukami, prodíralyi se křovýím, obdivovaliy venkovská stavení v ůúdolích, která byla tichá, jakobyi bez života. Posledních dvě stě metrů své trasy zbísbísbýzbýhali malíý turyisté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cílyi, tamnějšímu rybníku, úůzká stezkasteskaztezka, po jedné straně lemovaná ztepiylými topoliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019