Rodi?á v?chá?ka


Slunn|né nedělní odpoledne se rozhodly|i manželé p|Procházkovi|y z|strávit se svý|ími dětmi|y co nejpříje|mněji vychás|zkou ke vzdálenému rybníku. Vzaly|i z|s sebou vše nezbi|ytné a vyrazily|i na tů|úru. Procházely|i stinn|nými lesi|y a hájky, mí|ýtinami a loukami, prodírali|y se křový|ím, obdivovaly|i venkovská stavení v ů|údolích, která byla tichá, jakoby|i bez života. Posledních dvě stě metrů své trasy zbý|zbí|sbí|sbýhali malí|ý turi|ysté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíly|i, ta|mnějšímu rybníku, ů|úzká ztezka|stezka|steska, po jedné straně lemovaná ztepi|ylými topoli|y. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Rodi?á v?chá?ka (klíč k řešení)


Slunnné nedělní odpoledne se rozhodlyi manželé pProcházkoviy zstrávit se svýími dětmiy co nejpříjemněji vychászkou ke vzdálenému rybníku. Vzalyi zs sebou vše nezbiytné a vyrazilyi na tůúru. Procházelyi stinnnými lesiy a hájky, míýtinami a loukami, prodíraliy se křovýím, obdivovalyi venkovská stavení v ůúdolích, která byla tichá, jakobyi bez života. Posledních dvě stě metrů své trasy zbýzbísbísbýhali malíý turiysté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cílyi, tamnějšímu rybníku, ůúzká ztezkastezkasteska, po jedné straně lemovaná ztepiylými topoliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019