Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků


Český jazy|ik je jedním ze s|Slovanských jazi|yků, které se vydělili|y ze společného jazy|ika praslovanského. Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byli|y zí|ýskány srovnáváním jednotlivých S|slovanských jazyků. Velice při tom pomohla znalost jazi|yka staroslovje|nského, kterým K|konstanti|yn a m|Metoděj šířili|y v 9.|9 století na našem území|ý k|Křesťanství a který byl prvním spy|isovným jazy|ikem s|Slovanským. Čeština se vyvi|vyvy|vivy|vivinula se na základě jazi|yka jednoho ze z|Západoslovanských kmenů, kmene č|Čechů, který sídlil na území dnešních S|středních č|Čech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem ů|území. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků (klíč k řešení)


Český jazyik je jedním ze sSlovanských jaziyků, které se vyděliliy ze společného jazyika praslovanského. Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byliy zíýskány srovnáváním jednotlivých Sslovanských jazyků. Velice při tom pomohla znalost jaziyka staroslovjenského, kterým Kkonstantiyn a mMetoděj šířiliy v 9.9 století na našem územíý kKřesťanství a který byl prvním spyisovným jazyikem sSlovanským. Čeština se vyvivyvyvivyvivinula se na základě jaziyka jednoho ze zZápadoslovanských kmenů, kmene čČechů, který sídlil na území dnešních Sstředních čČech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem ůúzemí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019