Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků


Český jazi|yk je jedním ze s|Slovanských jazy|iků, které se vydělili|y ze společného jazi|yka praslovanského. Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byli|y zý|ískány srovnáváním jednotlivých S|slovanských jazyků. Velice při tom pomohla znalost jazy|ika staroslo|vjenského, kterým k|Konstanty|in a M|metoděj šířili|y v 9.|9 století na našem území|ý K|křesťanství a který byl prvním spy|isovným jazy|ikem S|slovanským. Čeština se vyvi|vivy|vyvy|vivinula se na základě jazi|yka jednoho ze z|Západoslovanských kmenů, kmene Č|čechů, který sídlil na území dnešních s|Středních č|Čech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem ú|ůzemí. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků (klíč k řešení)


Český jaziyk je jedním ze sSlovanských jazyiků, které se vyděliliy ze společného jaziyka praslovanského. Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byliy zýískány srovnáváním jednotlivých Sslovanských jazyků. Velice při tom pomohla znalost jazyika staroslovjenského, kterým kKonstantyin a Mmetoděj šířiliy v 9.9 století na našem územíý Kkřesťanství a který byl prvním spyisovným jazyikem Sslovanským. Čeština se vyvivivyvyvyvivinula se na základě jaziyka jednoho ze zZápadoslovanských kmenů, kmene Ččechů, který sídlil na území dnešních sStředních čČech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem úůzemí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019