Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků


Český jazy|ik je jedním ze s|Slovanských jazy|iků, které se vydělili|y ze společného jazy|ika praslovanského. Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byly|i zý|ískány srovnáváním jednotlivých S|slovanských jazyků. Velice při tom pomohla znalost jazy|ika staroslo|vjenského, kterým K|konstanty|in a M|metoděj šířily|i v 9|9. století na našem územý|í k|Křesťanství a který byl prvním spy|isovným jazi|ykem S|slovanským. Čeština se vyvy|vivy|vyvi|vivinula se na základě jazi|yka jednoho ze z|Západoslovanských kmenů, kmene Č|čechů, který sídlil na území dnešních S|středních č|Čech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem ů|území. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků (klíč k řešení)


Český jazyik je jedním ze sSlovanských jazyiků, které se vyděliliy ze společného jazyika praslovanského. Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní bylyi zýískány srovnáváním jednotlivých Sslovanských jazyků. Velice při tom pomohla znalost jazyika staroslovjenského, kterým Kkonstantyin a Mmetoděj šířilyi v 99. století na našem územýí kKřesťanství a který byl prvním spyisovným jaziykem Sslovanským. Čeština se vyvyvivyvyvivivinula se na základě jaziyka jednoho ze zZápadoslovanských kmenů, kmene Ččechů, který sídlil na území dnešních Sstředních čČech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem ůúzemí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020