J.E.P.


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznam|ějších osobností 19|19. století i našeho n|Národního obrození.Jako jeden z prvních přednášel na U|univerzitě č|Česky.Populari|yzoval č|Čskou vě|jedu.Tomu sloužil časopis ž|Živa, který začal Purkyně vydávat, a|vydávat a který vychází dodnes|do dnes.Purkyně stál u koléb|pky mnoha spolků, zúčastnil se|spolků zúčastnil se kladení z|Základního kamene n|Národního D|divadla.Spolu s bratry p|Preslový|ími vymýšlel Č|české vědecké názvoslový|íVážili|y si ho však nejen doma ale|doma, ale i v cizí|ých zemích.Takový|í velikáni jako|velikáni, jako J.W. Goethe se py|išnily|i jeho přátelství|ým.Za nejvě|jetší obě|jev J.E. Purkyně považují vje|ědci jeho buněčnou teorii.Rakous|z|zs vláda však tohoto vě|jedce v lásce neměla a|neměla, a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu, který|vlivu který na národ měl.Dokonce dlouho nepovolila, aby|nepovolila aby mu v P|praze postavili pomník.Velký učenec a velký Č|čech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval postavil|nepotřeboval, postavil si ho svou činn|ností sám.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

J.E.P. (klíč k řešení)


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznamějších osobností 1919. století i našeho nNárodního obrození.Jako jeden z prvních přednášel na Uuniverzitě čČesky.Populariyzoval čČskou vějedu.Tomu sloužil časopis žŽiva, který začal Purkyně vydávat, avydávat a který vychází dodnesdo dnes.Purkyně stál u kolébpky mnoha spolků, zúčastnil sespolků zúčastnil se kladení zZákladního kamene nNárodního Ddivadla.Spolu s bratry pPreslovýími vymýšlel Ččeské vědecké názvoslovýíVážiliy si ho však nejen doma aledoma, ale i v cizíých zemích.Takovýí velikáni jakovelikáni, jako J.W. Goethe se pyišnilyi jeho přátelstvíým.Za nejvějetší obějev J.E. Purkyně považují vjeědci jeho buněčnou teorii.Rakouszzs vláda však tohoto vějedce v lásce neměla aneměla, a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu, kterývlivu který na národ měl.Dokonce dlouho nepovolila, abynepovolila aby mu v Ppraze postavili pomník.Velký učenec a velký Ččech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval postavilnepotřeboval, postavil si ho svou činnností sám.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019