J.E.P.


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznamě|jších osobností 19|19. století i našeho n|Národního obrození.Jako jeden z prvních přednášel na u|Univerzitě č|Česky.Populary|izoval Č|čskou vě|jedu.Tomu sloužil časopis ž|Živa, který začal Purkyně vydávat, a|vydávat a který vychází dodnes|do dnes.Purkyně stál u kolép|bky mnoha spolků zúčastnil se|spolků, zúčastnil se kladení z|Základního kamene N|národního d|Divadla.Spolu s bratry p|Preslový|ími vymýšlel č|České vědecké názvoslový|íVážili|y si ho však nejen doma, ale|doma ale i v cizí|ých zemích.Takoví|ý velikáni jako|velikáni, jako J.W. Goethe se pi|yšnily|i jeho přátelstvý|ím.Za nejvě|jetší obje|ěv J.E. Purkyně považují vě|jedci jeho buněčnou teorii.Rakous|zs|z vláda však tohoto vje|ědce v lásce neměla a|neměla, a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu který|vlivu, který na národ měl.Dokonce dlouho nepovolila, aby|nepovolila aby mu v P|praze postavili pomník.Velký učenec a velký Č|čech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval, postavil|nepotřeboval postavil si ho svou čin|nností sám.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

J.E.P. (klíč k řešení)


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznamějších osobností 1919. století i našeho nNárodního obrození.Jako jeden z prvních přednášel na uUniverzitě čČesky.Popularyizoval Ččskou vějedu.Tomu sloužil časopis žŽiva, který začal Purkyně vydávat, avydávat a který vychází dodnesdo dnes.Purkyně stál u kolépbky mnoha spolků zúčastnil sespolků, zúčastnil se kladení zZákladního kamene Nnárodního dDivadla.Spolu s bratry pPreslovýími vymýšlel čČeské vědecké názvoslovýíVážiliy si ho však nejen doma, aledoma ale i v cizíých zemích.Takovíý velikáni jakovelikáni, jako J.W. Goethe se piyšnilyi jeho přátelstvýím.Za nejvějetší objeěv J.E. Purkyně považují vějedci jeho buněčnou teorii.Rakouszsz vláda však tohoto vjeědce v lásce neměla aneměla, a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu kterývlivu, který na národ měl.Dokonce dlouho nepovolila, abynepovolila aby mu v Ppraze postavili pomník.Velký učenec a velký Ččech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval, postavilnepotřeboval postavil si ho svou činnností sám.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019