Babička


Babička s|z dětmi odešla.Ona nem|ěla srdce aby|srdce, aby koho nenáviděla ale|nenáviděla, ale paní správcová nebyla |ji pěkná v očích a|v očích, a sice proto, že se nesla výše, než|výše než narostla.První čas když|čas, když babička k dceři přišla a|přišla, a ještě v domáctno|cnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, přišla|nebyla přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkami|y na vizitu|vyzytu|vyzitu|vizytu. Paní Prošková byla právě kdesi|y na stráni.Babička podle svého oby|ičeje pobý|ídla hosty, aby se posadily|i, a když přinesla chléb a sůl podala|sůl, podala s celou svou upřímností aby|upřímností, aby si vzácné paní ukrojili|y.Ty ale s pohrdlivým vy|ihrnutím nosíčků děkovaly|i, že nebudou jíst, pak|jíst pak se úsmě|šně na sebe podívaly|i, jako by chtěly|i říct: "Ty sprosťačko, co|sprosťačko co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!"Když paní Prošková přišla, viděla|přišla viděla hned, že babička chybi|yla proti panským oby|ičejům, a řekla matce když|matce, když paní paní odešly|i, aby takoví|ým dámám chléb nepředkládala, ty že|nepředkládala ty že jsou na jiné věci zvy|iklé. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Babička (klíč k řešení)


Babička sz dětmi odešla.Ona neměla srdce abysrdce, aby koho nenáviděla alenenáviděla, ale paní správcová nebyla ji pěkná v očích av očích, a sice proto, že se nesla výše, nežvýše než narostla.První čas kdyžčas, když babička k dceři přišla apřišla, a ještě v domáctnocnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, přišlanebyla přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkamiy na vizituvyzytuvyzituvizytu. Paní Prošková byla právě kdesiy na stráni.Babička podle svého obyičeje pobýídla hosty, aby se posadilyi, a když přinesla chléb a sůl podalasůl, podala s celou svou upřímností abyupřímností, aby si vzácné paní ukrojiliy.Ty ale s pohrdlivým vyihrnutím nosíčků děkovalyi, že nebudou jíst, pakjíst pak se úsměšně na sebe podívalyi, jako by chtělyi říct: "Ty sprosťačko, cosprosťačko co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!"Když paní Prošková přišla, vidělapřišla viděla hned, že babička chybiyla proti panským obyičejům, a řekla matce kdyžmatce, když paní paní odešlyi, aby takovíým dámám chléb nepředkládala, ty ženepředkládala ty že jsou na jiné věci zvyiklé. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019