Babička


Babička z|s dětmi odešla.Ona nem|ěla srdce aby|srdce, aby koho nenáviděla ale|nenáviděla, ale paní správcová nebyla ji| pěkná v očích, a|v očích a sice proto, že se nesla výše, než|výše než narostla.První čas, když|čas když babička k dceři přišla a|přišla, a ještě v domácno|ctnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla přišla|nebyla, přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkami|y na vyzytu|vizitu|vizytu|vyzitu. Paní Prošková byla právě kdesi|y na stráni.Babička podle svého obi|yčeje pobí|ýdla hosty, aby se posadily|i, a když přinesla chléb a sůl podala|sůl, podala s celou svou upřímností, aby|upřímností aby si vzácné paní ukrojily|i.Ty ale s pohrdlivým vi|yhrnutím nosíčků děkovaly|i, že nebudou jíst pak|jíst, pak se úsmě|šně na sebe podívaly|i, jako by chtěli|y říct: "Ty sprosťačko, co|sprosťačko co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!"Když paní Prošková přišla, viděla|přišla viděla hned, že babička chyby|ila proti panským obi|yčejům, a řekla matce když|matce, když paní paní odešli|y, aby takový|ím dámám chléb nepředkládala ty že|nepředkládala, ty že jsou na jiné věci zvy|iklé. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Babička (klíč k řešení)


Babička zs dětmi odešla.Ona neměla srdce abysrdce, aby koho nenáviděla alenenáviděla, ale paní správcová nebyla ji pěkná v očích, av očích a sice proto, že se nesla výše, nežvýše než narostla.První čas, kdyžčas když babička k dceři přišla apřišla, a ještě v domácnoctnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla přišlanebyla, přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkamiy na vyzytuvizituvizytuvyzitu. Paní Prošková byla právě kdesiy na stráni.Babička podle svého obiyčeje pobíýdla hosty, aby se posadilyi, a když přinesla chléb a sůl podalasůl, podala s celou svou upřímností, abyupřímností aby si vzácné paní ukrojilyi.Ty ale s pohrdlivým viyhrnutím nosíčků děkovalyi, že nebudou jíst pakjíst, pak se úsměšně na sebe podívalyi, jako by chtěliy říct: "Ty sprosťačko, cosprosťačko co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!"Když paní Prošková přišla, vidělapřišla viděla hned, že babička chybyila proti panským obiyčejům, a řekla matce kdyžmatce, když paní paní odešliy, aby takovýím dámám chléb nepředkládala ty ženepředkládala, ty že jsou na jiné věci zvyiklé. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019