Šedá budova...


Šedá budova byla tichá, jen|tichá jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata.Čepí|ýřila se a|se, a otvírala široké zobáčky.Dívka jim hodila kousek svačiny, ale|svačiny ale vrabci se polekali|y a rozlétli|y se.Nikdy nestála tak blís|zko trati a vje|ědomí, že se může klidně procházet u kolejí jí|u kolejí, jí lahodilo.Mezi kolejemi vyrazily|i žluté kvítky které|kvítky, které byly|i umazány od kolomazy|i.Stáli|y na nich kapky rosy|i, třpi|ytily|i se, a|se a dívka si je zatoužila utrhnout.Stonek byl tuhý nepovolil|tuhý, nepovolil ani pod neh|chtem.Vtom dívka usly|išela vlak, uskočila|vlak uskočila v poslední chvíly|i, ale vlak jel po druhé koleji.Ros|zpustile se zasmála, a|zasmála a vyběhla na rampu. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (25 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Šedá budova... (klíč k řešení)


Šedá budova byla tichá, jentichá jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata.Čepíýřila se ase, a otvírala široké zobáčky.Dívka jim hodila kousek svačiny, alesvačiny ale vrabci se polekaliy a rozlétliy se.Nikdy nestála tak blíszko trati a vjeědomí, že se může klidně procházet u kolejí jíu kolejí, jí lahodilo.Mezi kolejemi vyrazilyi žluté kvítky kterékvítky, které bylyi umazány od kolomazyi.Stáliy na nich kapky rosyi, třpiytilyi se, ase a dívka si je zatoužila utrhnout.Stonek byl tuhý nepovoliltuhý, nepovolil ani pod nehchtem.Vtom dívka uslyišela vlak, uskočilavlak uskočila v poslední chvílyi, ale vlak jel po druhé koleji.Roszpustile se zasmála, azasmála a vyběhla na rampu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019