Šedá budova...


Šedá budova byla tichá jen|tichá, jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata.Čepí|ýřila se a|se, a otvírala široké zobáčky.Dívka jim hodila kousek svačiny ale|svačiny, ale vrabci se polekali|y a rozlétly|i se.Nikdy nestála tak blís|zko trati a vje|ědomí, že se může klidně procházet u kolejí, jí|u kolejí jí lahodilo.Mezi kolejemi vyrazili|y žluté kvítky které|kvítky, které byli|y umazány od kolomazy|i.Stály|i na nich kapky rosi|y, třpi|ytily|i se a|se, a dívka si je zatoužila utrhnout.Stonek byl tuhý nepovolil|tuhý, nepovolil ani pod neh|chtem.Vtom dívka usly|išela vlak uskočila|vlak, uskočila v poslední chvíly|i, ale vlak jel po druhé koleji.Roz|spustile se zasmála a|zasmála, a vyběhla na rampu. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (25 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Šedá budova... (klíč k řešení)


Šedá budova byla tichá jentichá, jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata.Čepíýřila se ase, a otvírala široké zobáčky.Dívka jim hodila kousek svačiny alesvačiny, ale vrabci se polekaliy a rozlétlyi se.Nikdy nestála tak blíszko trati a vjeědomí, že se může klidně procházet u kolejí, jíu kolejí jí lahodilo.Mezi kolejemi vyraziliy žluté kvítky kterékvítky, které byliy umazány od kolomazyi.Stályi na nich kapky rosiy, třpiytilyi se ase, a dívka si je zatoužila utrhnout.Stonek byl tuhý nepovoliltuhý, nepovolil ani pod nehchtem.Vtom dívka uslyišela vlak uskočilavlak, uskočila v poslední chvílyi, ale vlak jel po druhé koleji.Rozspustile se zasmála azasmála, a vyběhla na rampu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019