Prázdninový výlet


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, že|vzpomněli že bychom se měli vy|idat na poslední prázdninový vý|ílet.Dlouho jsme se vzájemě| radili o cíly|i své cesty.Nakonec jsme uposlechli otcovi|y rady, sbalili|rady sbalili batohy a vyjeli do hor.Do vlaku, který|vlaku který odjížděl po 8 hodině|8.hodině rann|, jsme nastoupili na poslední chvíli|y.Vystoupili jsme na Moldavě prošli|Moldavě, prošli vsí a zanedlouho nás pohltily|i k|Krušnohorské lesi|y.Celí|ý den jsme prožili velmi příjem|ě.Stoupali jsme po horských z|stes|zkách, pozorovali tamě|jší přírodu a odpočívali jsme na stin|nných místech, když|místech když jsme pocítili únavu.Před setm|ěním jsme se utábořili na osamě| mý|ítině.Byli jsme značně unaveni a proto|unaveni, a proto jsme se brzi|y uložili ke spánku. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Prázdninový výlet (klíč k řešení)


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, ževzpomněli že bychom se měli vyidat na poslední prázdninový výílet.Dlouho jsme se vzájemě radili o cílyi své cesty.Nakonec jsme uposlechli otcoviy rady, sbalilirady sbalili batohy a vyjeli do hor.Do vlaku, kterývlaku který odjížděl po 8 hodině8.hodině rann, jsme nastoupili na poslední chvíliy.Vystoupili jsme na Moldavě prošliMoldavě, prošli vsí a zanedlouho nás pohltilyi kKrušnohorské lesiy.Celíý den jsme prožili velmi příjemě.Stoupali jsme po horských zsteszkách, pozorovali tamější přírodu a odpočívali jsme na stinnných místech, kdyžmístech když jsme pocítili únavu.Před setměním jsme se utábořili na osamě mýítině.Byli jsme značně unaveni a protounaveni, a proto jsme se brziy uložili ke spánku. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019