Prázdninový výlet


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, že|vzpomněli že bychom se měli vi|ydat na poslední prázdninový ví|ýlet.Dlouho jsme se vzájem|ě radili o cíly|i své cesty.Nakonec jsme uposlechli otcovy|i rady, sbalili|rady sbalili batohy a vyjeli do hor.Do vlaku který|vlaku, který odjížděl po 8 hodině|8.hodině rann|, jsme nastoupili na poslední chvíly|i.Vystoupili jsme na Moldavě, prošli|Moldavě prošli vsí a zanedlouho nás pohltili|y K|krušnohorské lesy|i.Celý|í den jsme prožili velmi příjem|ě.Stoupali jsme po horských s|ztez|skách, pozorovali tam|ější přírodu a odpočívali jsme na stin|nných místech když|místech, když jsme pocítili únavu.Před setm|ěním jsme se utábořili na osam|ě mí|ýtině.Byli jsme značně unaveni a proto|unaveni, a proto jsme se brzy|i uložili ke spánku. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Prázdninový výlet (klíč k řešení)


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, ževzpomněli že bychom se měli viydat na poslední prázdninový víýlet.Dlouho jsme se vzájemě radili o cílyi své cesty.Nakonec jsme uposlechli otcovyi rady, sbalilirady sbalili batohy a vyjeli do hor.Do vlaku kterývlaku, který odjížděl po 8 hodině8.hodině rann, jsme nastoupili na poslední chvílyi.Vystoupili jsme na Moldavě, prošliMoldavě prošli vsí a zanedlouho nás pohltiliy Kkrušnohorské lesyi.Celýí den jsme prožili velmi příjemě.Stoupali jsme po horských sztezskách, pozorovali tamější přírodu a odpočívali jsme na stinnných místech kdyžmístech, když jsme pocítili únavu.Před setměním jsme se utábořili na osamě míýtině.Byli jsme značně unaveni a protounaveni, a proto jsme se brzyi uložili ke spánku. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019