Hvězdář M.K.


Odkaz p|Polského hvězdáře M|mikuláše k|Koperníka m|Mikuláš prožil šťastné ts|tc|ctví v p|Polském městě T|toruni. Po z|strátě otce byly|i osi|yřelé děti svěřeny strýci, který|strýci který umožnil Koperníkovy|i vi|ysokoškolské studium v K|krakově a v I|itálii.Tak zí|ýskal hoch všestrann|né vzdělání, ale oblíbi|yl si především astronomii.Při z|skumech dospěl k přesvě|č|ení, že z|Země není středem V|vesmíru. Koperníkovi|y prú|ůkopnické názory však vzbudily|i odpor církve, a proto|církve a proto teprve na sklonku života vy|idal své nejcenn|nější dílo O pohybech nebess|s|zských těles. Význam jeho obě|je byl nedozý|írný. První prohlásil, že z|Země je jednou z p|Planet obíhajících kolem S|slunce a vyslovil dom|mněnku o vzájemné přitažlivosti nebess|s|zských těles. k|Koperník je jedním z nejvýznam|mnějších vědců v historii lidstva. Na jeho pomníku v rodném m|ěstě jsou slova o tom že|o tom, že Z|zemi uvedl v pohyb a|pohyb, a s|Slunce zastavil. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (43 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Hvězdář M.K. (klíč k řešení)


Odkaz pPolského hvězdáře Mmikuláše kKoperníka mMikuláš prožil šťastné tstcctví v pPolském městě Ttoruni. Po zstrátě otce bylyi osiyřelé děti svěřeny strýci, kterýstrýci který umožnil Koperníkovyi viysokoškolské studium v Kkrakově a v Iitálii.Tak zíýskal hoch všestrannné vzdělání, ale oblíbiyl si především astronomii.Při zskumech dospěl k přesvěčení, že zZemě není středem Vvesmíru. Koperníkoviy prúůkopnické názory však vzbudilyi odpor církve, a protocírkve a proto teprve na sklonku života vyidal své nejcennnější dílo O pohybech nebessszských těles. Význam jeho oběje byl nedozýírný. První prohlásil, že zZemě je jednou z pPlanet obíhajících kolem Sslunce a vyslovil dommněnku o vzájemné přitažlivosti nebessszských těles. kKoperník je jedním z nejvýznammnějších vědců v historii lidstva. Na jeho pomníku v rodném městě jsou slova o tom žeo tom, že Zzemi uvedl v pohyb apohyb, a sSlunce zastavil. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019