Hvězdář M.K.


Odkaz p|Polského hvězdáře m|Mikuláše K|koperníka m|Mikuláš prožil šťastné ts|tc|ctví v P|polském městě t|Toruni. Po z|strátě otce byli|y osi|yřelé děti svěřeny strýci který|strýci, který umožnil Koperníkovi|y vy|isokoškolské studium v k|Krakově a v i|Itálii.Tak zí|ýskal hoch všestran|nné vzdělání, ale oblíby|il si především astronomii.Při z|skumech dospěl k přesvěč||ení, že Z|země není středem V|vesmíru. Koperníkovy|i prů|úkopnické názory však vzbudili|y odpor církve, a proto|církve a proto teprve na sklonku života vi|ydal své nejcen|nnější dílo O pohybech nebezs|s|sských těles. Význam jeho obě|je byl nedozý|írný. První prohlásil, že Z|země je jednou z p|Planet obíhajících kolem s|Slunce a vyslovil domn|měnku o vzájemné přitažlivosti nebes|ss|zských těles. k|Koperník je jedním z nejvýznam|mnějších vědců v historii lidstva. Na jeho pomníku v rodném m|ěstě jsou slova o tom, že|o tom že z|Zemi uvedl v pohyb, a|pohyb a s|Slunce zastavil. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (43 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Hvězdář M.K. (klíč k řešení)


Odkaz pPolského hvězdáře mMikuláše Kkoperníka mMikuláš prožil šťastné tstcctví v Ppolském městě tToruni. Po zstrátě otce byliy osiyřelé děti svěřeny strýci kterýstrýci, který umožnil Koperníkoviy vyisokoškolské studium v kKrakově a v iItálii.Tak zíýskal hoch všestrannné vzdělání, ale oblíbyil si především astronomii.Při zskumech dospěl k přesvěčení, že Zzemě není středem Vvesmíru. Koperníkovyi průúkopnické názory však vzbudiliy odpor církve, a protocírkve a proto teprve na sklonku života viydal své nejcennnější dílo O pohybech nebezsssských těles. Význam jeho oběje byl nedozýírný. První prohlásil, že Zzemě je jednou z pPlanet obíhajících kolem sSlunce a vyslovil domnměnku o vzájemné přitažlivosti nebessszských těles. kKoperník je jedním z nejvýznammnějších vědců v historii lidstva. Na jeho pomníku v rodném městě jsou slova o tom, žeo tom že zZemi uvedl v pohyb, apohyb a sSlunce zastavil. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019