Petrov? rodiče.


Petrovy|i rodiče jsou prima.Petrovi|y rodiče Petrovi|y každý z nás závy|idí.Koly|ik jen mu toho dovolí|ý!Jednou přijde do školy s otcoví|ým moby|ilem, jindy s matčinými rí|ýsovacímy|i potřebami|y.Petrova mami|ynka je archy|itektka, kam se na ni hrabeme s našimi obi|yčejnýmy|i školnímy|i kružítky.Například já se sví|ými|y smutnýmy|i zbi|ytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petroví|ým vybavením penálu.Ten jeho přímo vy|izařuje nejvyšš|šž|žš|ší kvalitu, však je také Petr na svů|új penál náležitě py|išný.Mú|ůj penál navý|íc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole.Anebo možná na bratrově| stole.Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svů|új stú|ůl zatím nemá.Často si tedy těsně před vi|yučovací hodinou pú|ůjčuji Sylvi|yny, Petrovy|i či Jitčiny potřebi|y, abych si dodělal ů|úkol, na který jsem doma zapomě|l.A sli|yším už v duchu učitelčina slova, že Postavovy|i zřejmě| nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte.To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petrovyi rodiče jsou prima.Petroviy rodiče Petroviy každý z nás závyidí.Kolyik jen mu toho dovolíý!Jednou přijde do školy s otcovíým mobyilem, jindy s matčinými ríýsovacímyi potřebamiy.Petrova mamiynka je archyitektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmyi školnímyi kružítky.Například já se svíýmiy smutnýmyi zbiytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovíým vybavením penálu.Ten jeho přímo vyizařuje nejvyšššžžšší kvalitu, však je také Petr na svůúj penál náležitě pyišný.Múůj penál navýíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole.Anebo možná na bratrově stole.Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůúj stúůl zatím nemá.Často si tedy těsně před viyučovací hodinou púůjčuji Sylviyny, Petrovyi či Jitčiny potřebiy, abych si dodělal ůúkol, na který jsem doma zapoměl.A sliyším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte.To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019