Petrov? rodiče.


Petrovi|y rodiče jsou prima.Petrovi|y rodiče Petrovi|y každý z nás závi|ydí.Koli|yk jen mu toho dovolí|ý!Jednou přijde do školy s otcový|ím mobi|ylem, jindy s matčinými rí|ýsovacímy|i potřebami|y.Petrova mamy|inka je archi|ytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obi|yčejnýmy|i školními|y kružítky.Například já se sví|ýmy|i smutnýmy|i zby|itky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petroví|ým vybavením penálu.Ten jeho přímo vy|izařuje nejvyžš|šš|šž|ší kvalitu, však je také Petr na svů|új penál náležitě py|išný.Mú|ůj penál navý|íc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole.Anebo možná na bratrově| stole.Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svú|ůj stú|ůl zatím nemá.Často si tedy těsně před vy|iučovací hodinou pú|ůjčuji Sylvi|yny, Petrovy|i či Jitčiny potřeby|i, abych si dodělal ú|ůkol, na který jsem doma zapom|ěl.A sly|iším už v duchu učitelčina slova, že Postavovi|y zřejmě| nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte.To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petroviy rodiče jsou prima.Petroviy rodiče Petroviy každý z nás záviydí.Koliyk jen mu toho dovolíý!Jednou přijde do školy s otcovýím mobiylem, jindy s matčinými ríýsovacímyi potřebamiy.Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmyi školnímiy kružítky.Například já se svíýmyi smutnýmyi zbyitky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovíým vybavením penálu.Ten jeho přímo vyizařuje nejvyžššššžší kvalitu, však je také Petr na svůúj penál náležitě pyišný.Múůj penál navýíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole.Anebo možná na bratrově stole.Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svúůj stúůl zatím nemá.Často si tedy těsně před vyiučovací hodinou púůjčuji Sylviyny, Petrovyi či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal úůkol, na který jsem doma zapoměl.A slyiším už v duchu učitelčina slova, že Postavoviy zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte.To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019