Petrov? rodiče.


Petrovi|y rodiče jsou prima.Petrovi|y rodiče Petrovi|y každý z nás závy|idí.Koli|yk jen mu toho dovolí|ý!Jednou přijde do školy s otcový|ím mobi|ylem, jindy s matčinými rí|ýsovacími|y potřebamy|i.Petrova mamy|inka je archi|ytektka, kam se na ni hrabeme s našimi oby|ičejnými|y školnímy|i kružítky.Například já se sví|ýmy|i smutnýmy|i zby|itky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petroví|ým vybavením penálu.Ten jeho přímo vi|yzařuje nejvyšš|žš|šž|ší kvalitu, však je také Petr na svú|ůj penál náležitě py|išný.Mú|ůj penál naví|ýc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole.Anebo možná na bratrově| stole.Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svú|ůj stú|ůl zatím nemá.Často si tedy těsně před vi|yučovací hodinou pú|ůjčuji Sylvi|yny, Petrovy|i či Jitčiny potřeby|i, abych si dodělal ů|úkol, na který jsem doma zapom|ěl.A sli|yším už v duchu učitelčina slova, že Postavovy|i zřejm|ě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte.To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petroviy rodiče jsou prima.Petroviy rodiče Petroviy každý z nás závyidí.Koliyk jen mu toho dovolíý!Jednou přijde do školy s otcovýím mobiylem, jindy s matčinými ríýsovacímiy potřebamyi.Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obyičejnýmiy školnímyi kružítky.Například já se svíýmyi smutnýmyi zbyitky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovíým vybavením penálu.Ten jeho přímo viyzařuje nejvyššžššžší kvalitu, však je také Petr na svúůj penál náležitě pyišný.Múůj penál navíýc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole.Anebo možná na bratrově stole.Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svúůj stúůl zatím nemá.Často si tedy těsně před viyučovací hodinou púůjčuji Sylviyny, Petrovyi či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal ůúkol, na který jsem doma zapoměl.A sliyším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte.To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019