Dob?tí hradu B?tova.


Nevý|ím ani, bi|yl-li někdy hrad Bítov doby|it, ale pro mne to nebi|ylo nic ž|škého.Vě|ježní hodiny právě bi|yli|y poledne, když jsem procházel narychlo z|sbi|ytou slavobránou s nápisem Vý|ítáme vás.Nebi|ylo to ale bohužel kvůli mě|.Na Bítově totiš|ž právě|je probí|ýhalo setkání básníků z celé České republi|yky.Bi|yly|i jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezby|itná a že nikoho nezabi|yje.Naby|il jsem z toho vý|íletu dojem, že básník je tvor nabi|y inspirací. By|iť to není vždycky svě|jetoborné psaní, někdy jako by|i by|ilo i trochu zby|itečné, poctivé se mi zdá bý|ít vždycky.Otec tvrdí, že básník, i kdyby|i by|il bez talentu, nikdy to své neodbude.To se mi|y lí|ýbi|ylo.Večer pak z věže vy|iletovaly|i netopý|íři, ale jeden básník bí|ýlí|ý jako stěna zvolal, že jsou to upý|íři.Dojmů bi|ylo zkrátka nadby|itek.Nelý|íby|ilo se my|i pouze zbi|ytnělé sebev|ědomý|í některých ly|iterátů. Když jsem dobí|ýjel mobi|yl, aby|ich zavolal mamy|ince, napadlo mě|, jak by|i bi|ylo krásné mý|ít na Bý|ítově by|it.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (60 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Dob?tí hradu B?tova. (klíč k řešení)


Nevýím ani, biyl-li někdy hrad Bítov dobyit, ale pro mne to nebiylo nic žškého.Věježní hodiny právě biyliy poledne, když jsem procházel narychlo zsbiytou slavobránou s nápisem Výítáme vás.Nebiylo to ale bohužel kvůli mě.Na Bítově totišž právěje probíýhalo setkání básníků z celé České republiyky.Biylyi jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezbyitná a že nikoho nezabiyje.Nabyil jsem z toho výíletu dojem, že básník je tvor nabiy inspirací. Byiť to není vždycky svějetoborné psaní, někdy jako byi byilo i trochu zbyitečné, poctivé se mi zdá býít vždycky.Otec tvrdí, že básník, i kdybyi byil bez talentu, nikdy to své neodbude.To se miy líýbiylo.Večer pak z věže vyiletovalyi netopýíři, ale jeden básník bíýlíý jako stěna zvolal, že jsou to upýíři.Dojmů biylo zkrátka nadbyitek.Nelýíbyilo se myi pouze zbiytnělé sebevědomýí některých lyiterátů. Když jsem dobíýjel mobiyl, abyich zavolal mamyince, napadlo mě, jak byi biylo krásné mýít na Býítově byit.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019