Dob?tí hradu B?tova.


Nevý|ím ani, bi|yl-li někdy hrad Bítov doby|it, ale pro mne to nebi|ylo nic š|žkého.Vě|ježní hodiny právě bi|yli|y poledne, když jsem procházel narychlo z|sbi|ytou slavobránou s nápisem Vý|ítáme vás.Nebi|ylo to ale bohužel kvůli mě|.Na Bítově totiš|ž právje|ě probý|íhalo setkání básníků z celé České republi|yky.By|ili|y jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezbi|ytná a že nikoho nezaby|ije.Naby|il jsem z toho vý|íletu dojem, že básník je tvor nabi|y inspirací. Bi|yť to není vždycky svě|jetoborné psaní, někdy jako by|i bi|ylo i trochu zbi|ytečné, poctivé se mi zdá bý|ít vždycky.Otec tvrdí, že básník, i kdybi|y by|il bez talentu, nikdy to své neodbude.To se my|i lí|ýbi|ylo.Večer pak z věže vi|yletovali|y netopý|íři, ale jeden básník bý|ílí|ý jako stěna zvolal, že jsou to upý|íři.Dojmů by|ilo zkrátka nadby|itek.Nelý|íby|ilo se mi|y pouze zbi|ytnělé sebevě|domý|í některých ly|iterátů. Když jsem dobý|íjel mobi|yl, abi|ych zavolal mamy|ince, napadlo mě|, jak by|i by|ilo krásné mý|ít na Bí|ýtově bi|yt.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (60 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Dob?tí hradu B?tova. (klíč k řešení)


Nevýím ani, biyl-li někdy hrad Bítov dobyit, ale pro mne to nebiylo nic šžkého.Věježní hodiny právě biyliy poledne, když jsem procházel narychlo zsbiytou slavobránou s nápisem Výítáme vás.Nebiylo to ale bohužel kvůli mě.Na Bítově totišž právjeě probýíhalo setkání básníků z celé České republiyky.Byiliy jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezbiytná a že nikoho nezabyije.Nabyil jsem z toho výíletu dojem, že básník je tvor nabiy inspirací. Biyť to není vždycky svějetoborné psaní, někdy jako byi biylo i trochu zbiytečné, poctivé se mi zdá býít vždycky.Otec tvrdí, že básník, i kdybiy byil bez talentu, nikdy to své neodbude.To se myi líýbiylo.Večer pak z věže viyletovaliy netopýíři, ale jeden básník býílíý jako stěna zvolal, že jsou to upýíři.Dojmů byilo zkrátka nadbyitek.Nelýíbyilo se miy pouze zbiytnělé sebevědomýí některých lyiterátů. Když jsem dobýíjel mobiyl, abiych zavolal mamyince, napadlo mě, jak byi byilo krásné mýít na Bíýtově biyt.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019