Dob?tí hradu B?tova.


Neví|ým ani, bi|yl-li někdy hrad Bítov dobi|yt, ale pro mne to nebi|ylo nic ž|škého.Vě|ježní hodiny právě by|ili|y poledne, když jsem procházel narychlo z|sbi|ytou slavobránou s nápisem Ví|ýtáme vás.Neby|ilo to ale bohužel kvůli m|ě.Na Bítově totiš|ž právě|je probí|ýhalo setkání básníků z celé České republi|yky.Bi|yli|y jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezby|itná a že nikoho nezabi|yje.Naby|il jsem z toho ví|ýletu dojem, že básník je tvor nabi|y inspirací. By|iť to není vždycky svje|ětoborné psaní, někdy jako bi|y by|ilo i trochu zby|itečné, poctivé se mi zdá bý|ít vždycky.Otec tvrdí, že básník, i kdyby|i by|il bez talentu, nikdy to své neodbude.To se mi|y lí|ýby|ilo.Večer pak z věže vi|yletovaly|i netopí|ýři, ale jeden básník bí|ýlý|í jako stěna zvolal, že jsou to upý|íři.Dojmů by|ilo zkrátka nadby|itek.Nelý|íby|ilo se my|i pouze zby|itnělé sebevě|domí|ý některých li|yterátů. Když jsem dobí|ýjel moby|il, abi|ych zavolal mami|ynce, napadlo m|ě, jak bi|y by|ilo krásné mý|ít na Bý|ítově by|it.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (60 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Dob?tí hradu B?tova. (klíč k řešení)


Nevíým ani, biyl-li někdy hrad Bítov dobiyt, ale pro mne to nebiylo nic žškého.Věježní hodiny právě byiliy poledne, když jsem procházel narychlo zsbiytou slavobránou s nápisem Víýtáme vás.Nebyilo to ale bohužel kvůli mě.Na Bítově totišž právěje probíýhalo setkání básníků z celé České republiyky.Biyliy jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezbyitná a že nikoho nezabiyje.Nabyil jsem z toho víýletu dojem, že básník je tvor nabiy inspirací. Byiť to není vždycky svjeětoborné psaní, někdy jako biy byilo i trochu zbyitečné, poctivé se mi zdá býít vždycky.Otec tvrdí, že básník, i kdybyi byil bez talentu, nikdy to své neodbude.To se miy líýbyilo.Večer pak z věže viyletovalyi netopíýři, ale jeden básník bíýlýí jako stěna zvolal, že jsou to upýíři.Dojmů byilo zkrátka nadbyitek.Nelýíbyilo se myi pouze zbyitnělé sebevědomíý některých liyterátů. Když jsem dobíýjel mobyil, abiych zavolal mamiynce, napadlo mě, jak biy byilo krásné mýít na Býítově byit.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020