Dob?tí hradu B?tova.


Neví|ým ani, by|il-li někdy hrad Bítov dobi|yt, ale pro mne to neby|ilo nic ž|škého.Vje|ěžní hodiny právě by|ili|y poledne, když jsem procházel narychlo s|zby|itou slavobránou s nápisem Vý|ítáme vás.Nebi|ylo to ale bohužel kvůli mě|.Na Bítově totiž|š právje|ě probý|íhalo setkání básníků z celé České republi|yky.By|ili|y jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezbi|ytná a že nikoho nezabi|yje.Nabi|yl jsem z toho ví|ýletu dojem, že básník je tvor naby|i inspirací. By|iť to není vždycky svě|jetoborné psaní, někdy jako bi|y by|ilo i trochu zby|itečné, poctivé se mi zdá bý|ít vždycky.Otec tvrdí, že básník, i kdyby|i bi|yl bez talentu, nikdy to své neodbude.To se mi|y lý|íby|ilo.Večer pak z věže vi|yletovaly|i netopí|ýři, ale jeden básník bí|ýlý|í jako stěna zvolal, že jsou to upí|ýři.Dojmů bi|ylo zkrátka nadbi|ytek.Nelý|íbi|ylo se mi|y pouze zbi|ytnělé sebevě|domí|ý některých li|yterátů. Když jsem dobý|íjel moby|il, abi|ych zavolal mamy|ince, napadlo m|ě, jak by|i by|ilo krásné mý|ít na Bí|ýtově bi|yt.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (60 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Dob?tí hradu B?tova. (klíč k řešení)


Nevíým ani, byil-li někdy hrad Bítov dobiyt, ale pro mne to nebyilo nic žškého.Vjeěžní hodiny právě byiliy poledne, když jsem procházel narychlo szbyitou slavobránou s nápisem Výítáme vás.Nebiylo to ale bohužel kvůli mě.Na Bítově totižš právjeě probýíhalo setkání básníků z celé České republiyky.Byiliy jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezbiytná a že nikoho nezabiyje.Nabiyl jsem z toho víýletu dojem, že básník je tvor nabyi inspirací. Byiť to není vždycky svějetoborné psaní, někdy jako biy byilo i trochu zbyitečné, poctivé se mi zdá býít vždycky.Otec tvrdí, že básník, i kdybyi biyl bez talentu, nikdy to své neodbude.To se miy lýíbyilo.Večer pak z věže viyletovalyi netopíýři, ale jeden básník bíýlýí jako stěna zvolal, že jsou to upíýři.Dojmů biylo zkrátka nadbiytek.Nelýíbiylo se miy pouze zbiytnělé sebevědomíý některých liyterátů. Když jsem dobýíjel mobyil, abiych zavolal mamyince, napadlo mě, jak byi byilo krásné mýít na Bíýtově biyt.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019