Los a býk.


Jednoho dne došlo k neobi|yčejné události.Pastýř jako obvy|ikle vy|ihnal stádo doby|itka na lesní pastvy|iště za vsý|í.By|il v něm i plemenný bý|ík, nezkrotné zví|ýře, které působi|ylo nesnáze a útočilo na li|ydi.Také pastýř musel před zlý|ím bý|íkem někdy utíkat a schovávat se za stromi|y.Náhle bi|ylo sli|yšet sy|ilné praskání křový|í a z lesa vy|istoupy|il obrovy|i los.Krávi|y znepokojeně bučely|i.Bý|ík se rozběhl k losovi|y a bí|ýkovy|i rohy|i mý|ířily|i na hruď vy|isokého lesního bohatýra.Los však zřejmě neměl v úmi|yslu vy|ihnout se strašli|y srážce.Směle se vi|yřítil vstříc útočníkovi|y.Bojovníci se srazi|yly|i uprostřed louky.Bí|ýkovi|y se podlomy|ili|y nohy v kolenou a klesl k zemi|y.Kopy|ita lesního vely|ikána ho nemy|ilosrdně rozdupala.Los se vý|ítězně vrátil do lesa a na vy|iděšené stádo ani nepohlédl.Vi|ylekané krávy|i se roztrousi|yly|i po okolí|ý.Li|y ve vsy|i se seběhli|y, abi|y o neobvi|yklé události pohovořily|i.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobiyčejné události.Pastýř jako obvyikle vyihnal stádo dobyitka na lesní pastvyiště za vsýí.Byil v něm i plemenný býík, nezkrotné zvíýře, které působiylo nesnáze a útočilo na liydi.Také pastýř musel před zlýím býíkem někdy utíkat a schovávat se za stromiy.Náhle biylo sliyšet syilné praskání křovýí a z lesa vyistoupyil obrovyi los.Kráviy znepokojeně bučelyi.Býík se rozběhl k losoviy a bíýkovyi rohyi mýířilyi na hruď vyisokého lesního bohatýra.Los však zřejmě neměl v úmiyslu vyihnout se strašliy srážce.Směle se viyřítil vstříc útočníkoviy.Bojovníci se sraziylyi uprostřed louky.Bíýkoviy se podlomyiliy nohy v kolenou a klesl k zemiy.Kopyita lesního velyikána ho nemyilosrdně rozdupala.Los se výítězně vrátil do lesa a na vyiděšené stádo ani nepohlédl.Viylekané krávyi se roztrousiylyi po okolíý.Liy ve vsyi se seběhliy, abiy o neobviyklé události pohovořilyi.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019