Los a býk.


Jednoho dne došlo k neoby|ičejné události.Pastýř jako obvy|ikle vi|yhnal stádo dobi|ytka na lesní pastvi|yště za vsí|ý.By|il v něm i plemenný bý|ík, nezkrotné zví|ýře, které působy|ilo nesnáze a útočilo na li|ydi.Také pastýř musel před zlí|ým bý|íkem někdy utíkat a schovávat se za stromy|i.Náhle by|ilo sly|išet si|ylné praskání křový|í a z lesa vy|istoupi|yl obrovy|i los.Krávi|y znepokojeně bučely|i.Bý|ík se rozběhl k losovy|i a bý|íkovy|i rohy|i mí|ýřily|i na hruď vy|isokého lesního bohatýra.Los však zřejmě neměl v úmy|islu vy|ihnout se strašli|y srážce.Směle se vi|yřítil vstříc útočníkovy|i.Bojovníci se srazi|yli|y uprostřed louky.Bí|ýkovi|y se podlomy|ily|i nohy v kolenou a klesl k zemy|i.Kopy|ita lesního veli|ykána ho nemy|ilosrdně rozdupala.Los se ví|ýtězně vrátil do lesa a na vy|iděšené stádo ani nepohlédl.Vi|ylekané krávy|i se roztrousi|yly|i po okolý|í.Ly|i ve vsy|i se seběhly|i, aby|i o neobvy|iklé události pohovořily|i.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobyičejné události.Pastýř jako obvyikle viyhnal stádo dobiytka na lesní pastviyště za vsíý.Byil v něm i plemenný býík, nezkrotné zvíýře, které působyilo nesnáze a útočilo na liydi.Také pastýř musel před zlíým býíkem někdy utíkat a schovávat se za stromyi.Náhle byilo slyišet siylné praskání křovýí a z lesa vyistoupiyl obrovyi los.Kráviy znepokojeně bučelyi.Býík se rozběhl k losovyi a býíkovyi rohyi míýřilyi na hruď vyisokého lesního bohatýra.Los však zřejmě neměl v úmyislu vyihnout se strašliy srážce.Směle se viyřítil vstříc útočníkovyi.Bojovníci se sraziyliy uprostřed louky.Bíýkoviy se podlomyilyi nohy v kolenou a klesl k zemyi.Kopyita lesního veliykána ho nemyilosrdně rozdupala.Los se víýtězně vrátil do lesa a na vyiděšené stádo ani nepohlédl.Viylekané krávyi se roztrousiylyi po okolýí.Lyi ve vsyi se seběhlyi, abyi o neobvyiklé události pohovořilyi.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019