Lev.


Lvy|i lový|í vý|íhradně skokem ze země, nejsou tedy zvý|ířaty stromoví|ými|y jako levharti.Můžeme je na stromě často vy|idět, neboť tam trávý|í nezbi|ytnou dobu odpočinku kli|ydněji než na zemi|y.Stromi|y, na nichž odpočívají lvi|y, jsou obi|yčejně sy|ilnější, s kmenem mý|írně vi|ychýleným od svy|islé osi|y, s větvemi|y téměř vodorovnýmy|i.Celé lvý|í rodiny, kromě malý|ích lví|ýčat, která neumějí vy|išplhat a musí zůstat pod stromi|y, tráví|ý nahoře dlouhé hodiny.Lvi|y mají v rozklenutých větvý|ích stromu pohodlý|í.Vý|íška čtyř až osmy|i metrů chrání lvy|i před sy|ilnýmy|i nepřáteli|y, před slunečním žárem i obtížným hmi|yzem. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Lev. (klíč k řešení)


Lvyi lovýí výíhradně skokem ze země, nejsou tedy zvýířaty stromovíýmiy jako levharti.Můžeme je na stromě často vyidět, neboť tam trávýí nezbiytnou dobu odpočinku kliydněji než na zemiy.Stromiy, na nichž odpočívají lviy, jsou obiyčejně syilnější, s kmenem mýírně viychýleným od svyislé osiy, s větvemiy téměř vodorovnýmyi.Celé lvýí rodiny, kromě malýích lvíýčat, která neumějí vyišplhat a musí zůstat pod stromiy, trávíý nahoře dlouhé hodiny.Lviy mají v rozklenutých větvýích stromu pohodlýí.Výíška čtyř až osmyi metrů chrání lvyi před syilnýmyi nepřáteliy, před slunečním žárem i obtížným hmiyzem. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019