Lev.


Lvy|i lový|í vý|íhradně skokem ze země, nejsou tedy zvý|ířaty stromový|ímy|i jako levharti.Můžeme je na stromě často vy|idět, neboť tam trávý|í nezby|itnou dobu odpočinku kli|ydněji než na zemi|y.Stromy|i, na nichž odpočívají lvy|i, jsou oby|ičejně sy|ilnější, s kmenem mý|írně vi|ychýleným od svy|islé osy|i, s větvemi|y téměř vodorovnýmy|i.Celé lví|ý rodiny, kromě malí|ých lvý|íčat, která neumějí vy|išplhat a musí zůstat pod stromi|y, tráví|ý nahoře dlouhé hodiny.Lvi|y mají v rozklenutých větvý|ích stromu pohodlý|í.Vý|íška čtyř až osmy|i metrů chrání lvy|i před sy|ilnými|y nepřátely|i, před slunečním žárem i obtížným hmy|izem. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Lev. (klíč k řešení)


Lvyi lovýí výíhradně skokem ze země, nejsou tedy zvýířaty stromovýímyi jako levharti.Můžeme je na stromě často vyidět, neboť tam trávýí nezbyitnou dobu odpočinku kliydněji než na zemiy.Stromyi, na nichž odpočívají lvyi, jsou obyičejně syilnější, s kmenem mýírně viychýleným od svyislé osyi, s větvemiy téměř vodorovnýmyi.Celé lvíý rodiny, kromě malíých lvýíčat, která neumějí vyišplhat a musí zůstat pod stromiy, trávíý nahoře dlouhé hodiny.Lviy mají v rozklenutých větvýích stromu pohodlýí.Výíška čtyř až osmyi metrů chrání lvyi před syilnýmiy nepřátelyi, před slunečním žárem i obtížným hmyizem. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019