Lev.


Lvy|i lový|í vý|íhradně skokem ze země, nejsou tedy zví|ýřaty stromoví|ýmy|i jako levharti.Můžeme je na stromě často vy|idět, neboť tam tráví|ý nezby|itnou dobu odpočinku kli|ydněji než na zemy|i.Stromi|y, na nichž odpočívají lvi|y, jsou obi|yčejně sy|ilnější, s kmenem mí|ýrně vy|ichýleným od svy|islé osy|i, s větvemi|y téměř vodorovnými|y.Celé lvý|í rodiny, kromě malý|ích lví|ýčat, která neumějí vy|išplhat a musí zůstat pod stromy|i, tráví|ý nahoře dlouhé hodiny.Lvi|y mají v rozklenutých větvý|ích stromu pohodlý|í.Vý|íška čtyř až osmy|i metrů chrání lvi|y před sy|ilnými|y nepřáteli|y, před slunečním žárem i obtížným hmy|izem. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Lev. (klíč k řešení)


Lvyi lovýí výíhradně skokem ze země, nejsou tedy zvíýřaty stromovíýmyi jako levharti.Můžeme je na stromě často vyidět, neboť tam trávíý nezbyitnou dobu odpočinku kliydněji než na zemyi.Stromiy, na nichž odpočívají lviy, jsou obiyčejně syilnější, s kmenem míýrně vyichýleným od svyislé osyi, s větvemiy téměř vodorovnýmiy.Celé lvýí rodiny, kromě malýích lvíýčat, která neumějí vyišplhat a musí zůstat pod stromyi, trávíý nahoře dlouhé hodiny.Lviy mají v rozklenutých větvýích stromu pohodlýí.Výíška čtyř až osmyi metrů chrání lviy před syilnýmiy nepřáteliy, před slunečním žárem i obtížným hmyizem. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019