Lev.


Lvy|i lový|í ví|ýhradně skokem ze země, nejsou tedy zvý|ířaty stromoví|ými|y jako levharti.Můžeme je na stromě často vy|idět, neboť tam trávý|í nezby|itnou dobu odpočinku kly|idněji než na zemy|i.Stromi|y, na nichž odpočívají lvi|y, jsou obi|yčejně si|ylnější, s kmenem mí|ýrně vy|ichýleným od svi|yslé osi|y, s větvemi|y téměř vodorovnými|y.Celé lví|ý rodiny, kromě malý|ích lví|ýčat, která neumějí vi|yšplhat a musí zůstat pod stromy|i, trávý|í nahoře dlouhé hodiny.Lvy|i mají v rozklenutých větví|ých stromu pohodlý|í.Ví|ýška čtyř až osmi|y metrů chrání lvi|y před sy|ilnými|y nepřátely|i, před slunečním žárem i obtížným hmi|yzem. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Lev. (klíč k řešení)


Lvyi lovýí víýhradně skokem ze země, nejsou tedy zvýířaty stromovíýmiy jako levharti.Můžeme je na stromě často vyidět, neboť tam trávýí nezbyitnou dobu odpočinku klyidněji než na zemyi.Stromiy, na nichž odpočívají lviy, jsou obiyčejně siylnější, s kmenem míýrně vyichýleným od sviyslé osiy, s větvemiy téměř vodorovnýmiy.Celé lvíý rodiny, kromě malýích lvíýčat, která neumějí viyšplhat a musí zůstat pod stromyi, trávýí nahoře dlouhé hodiny.Lvyi mají v rozklenutých větvíých stromu pohodlýí.Víýška čtyř až osmiy metrů chrání lviy před syilnýmiy nepřátelyi, před slunečním žárem i obtížným hmiyzem. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019