Pštros.


Pštros dvouprstý je obr mezi|y afri|yckými|y ptáky.Dospí|ývající ptáci žijí ve velkých hejnech, dospělí|ý v párech.Samci vi|ypadají pěkně s černými|y křídly|i a s bý|ílí|ýmy|i pery na ocase.Samy|ice jsou menší a mají nevý|íraznou šedou barvu.Pštros je velmi|y plachý, s bi|ystrými|y smi|ysli|y, je ví|ýborný běžec, rychlí|ý a vi|ytrvalí|ý.Je obtížné ho ulovi|yt odchytem, protože má v nohou veli|ykou sí|ýlu a obvy|ikle ly|idi zraní.Po odchycení si těžko zvy|i po několi|y dní.Vy|iděly|i jsme pštrosy|i při koupání v napajedle.Pštrosy|i se dají ochočit, ale vi|yžaduje to trpěli|y úsi|ylý|í.Vý|íte, kolik váží pštrosý|í vejce?Asi|y toli|yk jako 24 slepy|ičích. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Pštros. (klíč k řešení)


Pštros dvouprstý je obr meziy afriyckýmiy ptáky.Dospíývající ptáci žijí ve velkých hejnech, dospělíý v párech.Samci viypadají pěkně s černýmiy křídlyi a s býílíýmyi pery na ocase.Samyice jsou menší a mají nevýíraznou šedou barvu.Pštros je velmiy plachý, s biystrýmiy smiysliy, je víýborný běžec, rychlíý a viytrvalíý.Je obtížné ho uloviyt odchytem, protože má v nohou veliykou síýlu a obvyikle lyidi zraní.Po odchycení si těžko zvyi po několiy dní.Vyidělyi jsme pštrosyi při koupání v napajedle.Pštrosyi se dají ochočit, ale viyžaduje to trpěliy úsiylýí.Výíte, kolik váží pštrosýí vejce?Asiy toliyk jako 24 slepyičích. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019