Pštros.


Pštros dvouprstý je obr mezy|i afry|ickými|y ptáky.Dospý|ívající ptáci žijí ve velkých hejnech, dospělý|í v párech.Samci vy|ipadají pěkně s černými|y křídli|y a s bý|ílý|ími|y pery na ocase.Samy|ice jsou menší a mají nevý|íraznou šedou barvu.Pštros je velmy|i plachý, s by|istrýmy|i smy|isly|i, je ví|ýborný běžec, rychlí|ý a vi|ytrvalí|ý.Je obtížné ho ulovi|yt odchytem, protože má v nohou veli|ykou sý|ílu a obvy|ikle li|ydi zraní.Po odchycení si těžko zvi|y po několy|i dní.Vi|yděli|y jsme pštrosi|y při koupání v napajedle.Pštrosy|i se dají ochočit, ale vi|yžaduje to trpěli|y úsi|ylý|í.Vý|íte, kolik váží pštrosý|í vejce?Asy|i toly|ik jako 24 slepi|yčích. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Pštros. (klíč k řešení)


Pštros dvouprstý je obr mezyi afryickýmiy ptáky.Dospýívající ptáci žijí ve velkých hejnech, dospělýí v párech.Samci vyipadají pěkně s černýmiy křídliy a s býílýímiy pery na ocase.Samyice jsou menší a mají nevýíraznou šedou barvu.Pštros je velmyi plachý, s byistrýmyi smyislyi, je víýborný běžec, rychlíý a viytrvalíý.Je obtížné ho uloviyt odchytem, protože má v nohou veliykou sýílu a obvyikle liydi zraní.Po odchycení si těžko zviy po několyi dní.Viyděliy jsme pštrosiy při koupání v napajedle.Pštrosyi se dají ochočit, ale viyžaduje to trpěliy úsiylýí.Výíte, kolik váží pštrosýí vejce?Asyi tolyik jako 24 slepiyčích. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019