Pštros.


Pštros dvouprstý je obr mezi|y afri|yckými|y ptáky.Dospý|ívající ptáci žijí ve velkých hejnech, dospělý|í v párech.Samci vy|ipadají pěkně s černýmy|i křídli|y a s bý|ílý|ímy|i pery na ocase.Sami|yce jsou menší a mají nevý|íraznou šedou barvu.Pštros je velmy|i plachý, s bi|ystrýmy|i smi|ysly|i, je ví|ýborný běžec, rychlý|í a vi|ytrvalí|ý.Je obtížné ho ulovi|yt odchytem, protože má v nohou veli|ykou sý|ílu a obvi|ykle ly|idi zraní.Po odchycení si těžko zvy|i po několi|y dní.Vi|yděli|y jsme pštrosi|y při koupání v napajedle.Pštrosi|y se dají ochočit, ale vi|yžaduje to trpěli|y úsi|ylí|ý.Ví|ýte, kolik váží pštrosý|í vejce?Asy|i toli|yk jako 24 slepy|ičích. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Pštros. (klíč k řešení)


Pštros dvouprstý je obr meziy afriyckýmiy ptáky.Dospýívající ptáci žijí ve velkých hejnech, dospělýí v párech.Samci vyipadají pěkně s černýmyi křídliy a s býílýímyi pery na ocase.Samiyce jsou menší a mají nevýíraznou šedou barvu.Pštros je velmyi plachý, s biystrýmyi smiyslyi, je víýborný běžec, rychlýí a viytrvalíý.Je obtížné ho uloviyt odchytem, protože má v nohou veliykou sýílu a obviykle lyidi zraní.Po odchycení si těžko zvyi po několiy dní.Viyděliy jsme pštrosiy při koupání v napajedle.Pštrosiy se dají ochočit, ale viyžaduje to trpěliy úsiylíý.Víýte, kolik váží pštrosýí vejce?Asyi toliyk jako 24 slepyičích. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019