Syn píše z prázdnin.


M...l... rodiče, chtěl b...ch Vám v...l...čit, jak jsme se v...dal... pod vrchol... V...sokých Tater. Vedoucí v...prav... nás pochvál...l a sl...b...l, že nám ještě prom...tne krátké f...lm..., na nichž jsou zachyceny ohrožené a m...zející krás... hor. V...šl... jsme, v...baveni nepromokav...m... pláštěnkam... a spacím... p...tl.... Docházel... jsme skup...nky ciz...ch tur...stů. Nev...děl... jsme kamz...ky, nesl...šel... sviště, nad skalami nelétal... orl.... L...dé obv...kle v...jíždějí v...sutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nel...b...la myšlenka, že bychom v...hled na nejv...šší vrchol... Tater z...skal... jen zaplaceným... peněz..., nikol... vlastním... s...lam.... V...šplhal... jsme po nich na cestu k chatě pod Rys.... Nesl... jsme také nezb...tné zásob... potrav... a obvaz.... M...sl...m, že to b...l dobrý v...kon, i když ne příl...š namáhav.... Sl...šel... jsme mluv...t Poláky, ale také Ital... a Španěl.... Fotografoval... jsme na dvou m...stech v...sokohorské rostl...ny, ale po zv...řatech, na která jsme se tol...k těšil..., neb...lo ani stop.... Chtěl... jsme naz...tří uv...tat v...cházející slunce z neobv...klého m...sta. Nad Žab...m plesem jsme si odpočinul... pod řetěz..., které v...sel... ze skál.... Na některých místech jsme šl... mez... sněhov...m... pol.... V...stupoval... jsme střídavě m...rným... i strm...m... tur...st...ckým... stezkam.... 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 111
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Syn píše z prázdnin. (klíč k řešení)


Milí rodiče, chtěl bych Vám vylíčit, jak jsme se vydali pod vrcholy Vysokých Tater.Vedoucí výpravy nás pochválil a slíbil, že nám ještě promítne krátké filmy, na nichž jsou zachyceny ohrožené a mizející krásy hor.Vyšli jsme, vybaveni nepromokavými pláštěnkami a spacími pytli.Docházeli jsme skupinky cizích turistů.Neviděli jsme kamzíky, neslyšeli sviště, nad skalami nelétali orli.Li obvykle vyjíždějí visutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelíbila myšlenka, že bychom výhled na nejvyšší vrcholy Tater získali jen zaplacenými penězi, nikoli vlastními silami.Vyšplhali jsme po nich na cestu k chatě pod Rysy.Nesli jsme také nezbytné zásoby potravy a obvazy.Myslím, že to byl dobrý výkon, i když ne příliš namáhavý.Slyšeli jsme mluvit Poláky, ale také Italy a Španěly.Fotografovali jsme na dvou místech vysokohorské rostliny, ale po zvířatech, na která jsme se tolik těšili, nebylo ani stopy.Chtěli jsme nazítří uvítat vycházející slunce z neobvyklého místa.Nad Žabím plesem jsme si odpočinuli pod řetězy, které visely ze skály.Na některých místech jsme šli mezi sněhovými poli.Vystupovali jsme střídavě mírnými i strmými turistickými stezkami. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019