Syn píše z prázdnin.


Chtěl... jsme naz...tří uv...tat v...cházející slunce z neobv...klého m...sta. Fotografoval... jsme na dvou m...stech v...sokohorské rostl...ny, ale po zv...řatech, na která jsme se tol...k těšil..., neb...lo ani stop.... L...dé obv...kle v...jíždějí v...sutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nel...b...la myšlenka, že bychom v...hled na nejv...šší vrchol... Tater z...skal... jen zaplaceným... peněz..., nikol... vlastním... s...lam.... Docházel... jsme skup...nky ciz...ch tur...stů. Nev...děl... jsme kamz...ky, nesl...šel... sviště, nad skalami nelétal... orl.... V...šl... jsme, v...baveni nepromokav...m... pláštěnkam... a spacím... p...tl.... Sl...šel... jsme mluv...t Poláky, ale také Ital... a Španěl.... V...stupoval... jsme střídavě m...rným... i strm...m... tur...st...ckým... stezkam.... Nesl... jsme také nezb...tné zásob... potrav... a obvaz.... Vedoucí v...prav... nás pochvál...l a sl...b...l, že nám ještě prom...tne krátké f...lm..., na nichž jsou zachyceny ohrožené a m...zející krás... hor. M...sl...m, že to b...l dobrý v...kon, i když ne příl...š namáhav.... Nad Žab...m plesem jsme si odpočinul... pod řetěz..., které v...sel... ze skál.... V...šplhal... jsme po nich na cestu k chatě pod Rys.... M...l... rodiče, chtěl b...ch Vám v...l...čit, jak jsme se v...dal... pod vrchol... V...sokých Tater. Na některých místech jsme šl... mez... sněhov...m... pol.... 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 111
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Syn píše z prázdnin. (klíč k řešení)


Chtěli jsme nazítří uvítat vycházející slunce z neobvyklého místa.Fotografovali jsme na dvou místech vysokohorské rostliny, ale po zvířatech, na která jsme se tolik těšili, nebylo ani stopy.Li obvykle vyjíždějí visutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelíbila myšlenka, že bychom výhled na nejvyšší vrcholy Tater získali jen zaplacenými penězi, nikoli vlastními silami.Docházeli jsme skupinky cizích turistů.Neviděli jsme kamzíky, neslyšeli sviště, nad skalami nelétali orli.Vyšli jsme, vybaveni nepromokavými pláštěnkami a spacími pytli.Slyšeli jsme mluvit Poláky, ale také Italy a Španěly.Vystupovali jsme střídavě mírnými i strmými turistickými stezkami.Nesli jsme také nezbytné zásoby potravy a obvazy.Vedoucí výpravy nás pochválil a slíbil, že nám ještě promítne krátké filmy, na nichž jsou zachyceny ohrožené a mizející krásy hor.Myslím, že to byl dobrý výkon, i když ne příliš namáhavý.Nad Žabím plesem jsme si odpočinuli pod řetězy, které visely ze skály.Vyšplhali jsme po nich na cestu k chatě pod Rysy.Milí rodiče, chtěl bych Vám vylíčit, jak jsme se vydali pod vrcholy Vysokých Tater.Na některých místech jsme šli mezi sněhovými poli. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019