Sluneční paprsky přib?ral? na s?le.


Sluneční paprsky pomalu přib...ral... na s...le. Sněhové vrstv... ub...val... a m...zel.... Nejdřív v...s...chal... travnaté meze. První sedm...krásk... se usmál... b...l...m... a růžov...m... tvářičkam..., první skřivani zazp...val... nad s...rovou a sněhem vonící zem.... Zelené oz...m... se rozčeřil... pod tepl...m dechem jarních větrů. Údol...m plul... kup... mraků, z nich spadl... deště a sm...l... zb...tky sněhu. Na os...chajících s...lnicích zůstal... jen kaluže vody. Slunce v...trvale pál...lo do pastv...n. Kapky ros... se už dávno v...sušil..., v travnatém koberci zb...l... jen žluté kap...čky pryskyřníků a ve v...ši nad ním se v...tvořila úplná v...heň. Různé druhy hm...zu se km...tal... mez... kv...tím, třp...t...l... se a třepotal... křídl.... Na obzoru se v...p...nal... kopce a v dál... se vlnil... lány ob...l.... Z lesa se oz...val... hlas... bažantů. Ve v...šce nad vrchol... stromů kroužil... jestřáb.... Na kraji lesa se hrb...l... balvany a bl...skal... se menší křem...nky.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 79
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Sluneční paprsky přib?ral? na s?le. (klíč k řešení)


Sluneční paprsky pomalu přibíraly na síle.Sněhové vrstvy ubývaly a mizely.Nejdřív vysychaly travnaté meze.První sedmikrásky se usmály bílými a růžovými tvářičkami, první skřivani zazpívali nad syrovou a sněhem vonící zemí.Zelené ozimy se rozčeřily pod teplým dechem jarních větrů.Údolím pluly kupy mraků, z nich spadly deště a smyly zbytky sněhu.Na osychajících silnicích zůstaly jen kaluže vody.Slunce vytrvale pálilo do pastvin.Kapky rosy se už dávno vysušily, v travnatém koberci zbyly jen žluté kapičky pryskyřníků a ve výši nad ním se vytvořila úplná výheň.Různé druhy hmyzu se kmitaly mezi kvítím, třpytily se a třepotaly křídly.Na obzoru se vypínaly kopce a v dáli se vlnily lány obilí.Z lesa se ozývaly hlasy bažantů.Ve výšce nad vrcholy stromů kroužili jestřábi.Na kraji lesa se hrbily balvany a blýskaly se menší křemínky.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019