Modelování ? hl?ny


Koupená hl...na b...vá suchá, musíš ji nejdřív připrav...t ke ...pracování.  Nal...j vodu do větší nádob..., z...nkového v...dra nebo starého umyvadla a pak s...p hl...nu tak dlouho, doku... ji voda přijímá.  Hustou hliněnou kaši dobře prom...chej dřevem nebo hol..., ab... se v ní voda stejnoměrně ro...ptýlila.  Potom ji nechej 5 až 10 dn... tuhnout v tmavé m...stnosti.  Ještě ne... začneš modelovat, musíš připravenou hl...nu důkladně v...válet a prohníst.  Hrnčíři ji našlapával... a natloukal... dřevěným... pálkam..., dnes na to mají stroj.  V hl...ně jsou vzduchové bubl...ny a ty je třeba dostat pryč, jinak b... se v...robky při v...palování roztrhl....  V...š proč? Protože vzduch se teplem ro...tahuje v...c než pevná hmota a v hrnčířské peci b...vá pře... osm set stupňů ...elsia.  A teď se už můžeš dát do modelování.  Pracuj na dřev...né nebo um...lohmotné podlo...ce.  Začni nejprostším... tvary, ov...říš si na nich, co hl...na snese. O...čas si navl...či prsty hu...kou nebo mokrým hadrem.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 45
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Modelování ? hl?ny (klíč k řešení)


Koupená hlína bý suchá, musíš ji nejdřív připravit ke zpracování. Nalij vodu do větší nádoby, zinkového vědra nebo starého umyvadla a pak syp hlínu tak dlouho, dokud ji voda přijímá. Hustou hliněnou kaši dobře promíchej dřevem nebo holí, aby se v ní voda stejnoměrně rozptýlila. Potom ji nechej 5 až 10 dnů tuhnout v tmavé místnosti. Ještě než začneš modelovat, musíš připravenou hlínu důkladně vyválet a prohníst. Hrnčíři ji našlapávali a natloukali dřevěnými pálkami, dnes na to mají stroj. V hlí jsou vzduchové bubliny a ty je třeba dostat pryč, jinak by se výrobky při vypalování roztrhly. Víš proč? Protože vzduch se teplem roztahuje víc než pevná hmota a v hrnčířské peci bý přes osm set stupňů Celsia. A teď se už můžeš dát do modelování. Pracuj na dřevě nebo umělohmotné podložce. Začni nejprostšími tvary, ověříš si na nich, co hlína snese. Občas si navlhči prsty hubkou nebo mokrým hadrem.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019