Čerti na ?eštědu


Před dávným... čas... žil... na ...eštědu tři čerti.  Prostorná hluboká jeskyně v křemencov...ch skalách b...la jejich domovem.  Často za noci sestupoval... do údol... a navštěvoval... jeho ob...vatele.  Zejména ... obl...bou v...hledával... samoty mysl...ven na kraji les..., ml...ny při potocích, kde b...vali prav...delnými hosty.  Nepřicházel... mez... l...d ve své pekelné podob..., s rů...ky na smolné kučeravé hlav... a ... koňským kop...tem na levé noze, ale přestrojeni za potulné ml...nářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající slu...bu. Kdy... měsíc nesv...til a noční tma ...houstla temným... mraky, strašíval... údol... zlom...slnými ...třeštěnými kousky.  Ďábl...m se radostí blýskaly oči.  ...pouštěli hr...zu, a proto l...dé z...stávali v chalupách u kamen nebo zalezl... pod peřinu a říkával... si: „Čerti se rojí!“   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 44
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Čerti na ?eštědu (klíč k řešení)


Před dávnými časy žili na Ještědu tři čerti. Prostorná hluboká jeskyně v křemencových skalách byla jejich domovem. Často za noci sestupovali do údolí a navštěvovali jeho obyvatele. Zejména s oblibou vyhledávali samoty mysliven na kraji lesů, mlýny při potocích, kde bývali pravidelnými hosty. Nepřicházeli mezi lid ve své pekelné podobě, s žky na smolné kučeravé hlavě a s koňským kopytem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mlynářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající službu. Když měsíc nesvítil a noční tma zhoustla temnými mraky, strašívali údolí zlomyslnými ztřeštěnými kousky. Ďáblům se radostí blýskaly oči. Spouštěli hrůzu, a proto li zůstávali v chalupách u kamen nebo zalezli pod peřinu a říkávali si: „Čerti se rojí!“  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019