Líná pohádka


B...lo jednou jedno královstv....  Král měl někol...k s...nů, ale nev...děl přesně kol...k, protože b...l l...ný se zeptat královny. Mnohdy, kdy... neb...l l...ný přem...šlet, se zam...slil.  Vzáp...tí však zapo...l, kvůli čemu začal přem...šlet, a ne... b... se namáhal si ...pomenout, dumal o něčem jiném, ne... původně chtěl.  Někol...krát začal přem...šlet o tom, který z jeho s...nů b... měl b...t po něm králem, ale vždycky se mu m...šlenky smekl... k něčemu snadnějšímu, nebo ... té námahy usnul.  Jednou přikázal ...volat všechny své s...ny.  Přišl... tři s...lní mladíci.  Král je v...zval, ab... se posadil....  Chv...lku čekal, kdy... však u... žádný mladík nepřicházel, prav...l: "Jste tu všichni, m... mil... s...nové?"  "Ano," odpověděl... mladíci.  ... toho král nab...l jistoty, že má tři s...ny, a jeho sebev...domí náležitě stouplo.  "Mám vás všechny stejně rá...," prav...l se slzou v oku.  Potom v...světlil chlapcům, že o...káže královstv... jen tomu z nich, který je nejv...ce l...ný.  Pak v...zval nejstaršího, ab... promluv...l.  Chlapci se díval... jeden na druhého a čekal....   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 59
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Líná pohádka (klíč k řešení)


Bylo jednou jedno království. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl lí se zeptat královny. Mnohdy, když nebyl lí přemýšlet, se zamyslil. Vzápě však zapomněl, kvůli čemu začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, dumal o něčem jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho sy by měl být po něm králem, ale vždycky se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu, nebo z té námahy usnul. Jednou přikázal svolat všechny své syny. Přišli tři silní mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku čekal, když však už žádný mladík nepřicházel, pravil: "Jste tu všichni, mí milí synové?" "Ano," odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má tři syny, a jeho sebevědomí náležitě stouplo. "Mám vás všechny stejně d," pravil se slzou v oku. Potom vysvětlil chlapcům, že odkáže království jen tomu z nich, který je nejvíce líný. Pak vyzval nejstaršího, aby promluvil. Chlapci se dívali jeden na druhého a čekali.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019