O dvou mlsounech


B...l jednou jeden mudrc, jeho... sláva obletěla sv...t.  Říkalo se, že není otá...ky, kterou b... neum...l zodpovědět, že není sporu, který b... neusm...řil, a není žáka, který b... od něj neodešel moudřejší.  Jednoho dne ho navštív...la žena s mal...m chlapcem a ...těžovala si: „M...stře!  Mám velké trápení se sv...m s...nkem.  V...š, je hodný, šikovný a b...strý, ale má strašnou chybu.  V...čně musí mlsat.  Sní všechno sla...ké, co mu přijde pod ruku!“  „Dobře,“ prav...l učenec, „odejděte, vraťte se příští týden a já si váš problém zatím prom...slím.“  Ženu to s...ce udiv...lo, že na tak prostou radu musí čekat, ale samozřejm... poslechla.  Za týden přivedla chlapce znovu. „Ještě jsem otá...ku nev...řešil,“ ...dychl mudrc.  „Odejdi a vrať se za týden.“  To celé se stalo ještě jednou.  Tepr... po třech týdnech mudrc chlapce přivolal: „Posl...š,“ řekl mu vážně, „nemlsej tol...k. Věř m..., člov...k se be... toho obejde.“  S tím chtěl oba propustit.  Ale ženě to nedalo a ...klamaně ho oslov...la: „Odpusť m... mou sm...lost, ale to je všechno?  To jsem přece synkov... řekla už stokrát! O tom jsi potřeboval přem...šlet tři týdny?“   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 39
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

O dvou mlsounech (klíč k řešení)


Byl jednou jeden mudrc, jehož sláva obletěla svět. Říkalo se, že není otázky, kterou by neuměl zodpovědět, že není sporu, který by neusmířil, a není žáka, který by od něj neodešel moudřejší. Jednoho dne ho navštívila žena s malým chlapcem a stěžovala si: „Mistře! Mám velké trápení se svým synkem. Víš, je hodný, šikovný a bystrý, ale má strašnou chybu. Věčně musí mlsat. Sní všechno sladké, co mu přijde pod ruku!“ „Dobře,“ pravil učenec, „odejděte, vraťte se příští týden a já si váš problém zatím promyslím.“ Ženu to sice udivilo, že na tak prostou radu musí čekat, ale samozřejmě poslechla. Za týden přivedla chlapce znovu. „Ještě jsem otázku nevyřešil,“ vzdychl mudrc. „Odejdi a vrať se za týden.“ To celé se stalo ještě jednou. Teprv po třech týdnech mudrc chlapce přivolal: „Poslyš,“ řekl mu vážně, „nemlsej tolik. Věř mi, člověk se bez toho obejde.“ S tím chtěl oba propustit. Ale ženě to nedalo a zklamaně ho oslovila: „Odpusť mi mou smělost, ale to je všechno? To jsem přece synkovi řekla už stokrát! O tom jsi potřeboval přemýšlet tři týdny?“  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019