Brok


Vašek s Brokem mířil... k ú...ké p...šině, která vedla ...dolím kolem potoka.  Náhle se chlapec zaraz...l.  U t...ňky spatřil vel...kého ptáka, na první pohle... čápa, jenže tenhle b...l cel... černý, jako pomazaný sazem....  Vašek si sedl tam, kde práv... stál, a Broka si přitáhl k sobě.  Cítil, jak se pes v...pjal a te... zavrčel.  Pohladil ho, ...klonil se k němu a pošeptal mu, ab... ...tichl.  Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho v...mrštil a b...lo v...dět, že něco polkl.  Pak ...klonil hlavu a váhav... v...kročil proti proudu.  Zřej... k další t...ňce.  Vašek počkal, až se ...dálil, a pak opatrně, ab... ptáka nev...rušil, kradl... se s Brokem strání a k potoku sešl... ... o kus dál.  Černého čápa Vašek ještě nikdy nev...děl.  Tiše o tom hovořil k Brokov... a nakázal mu, ab... mu v hájence připo...l zeptat se na čápa dědy.  Ale Brok ... jiné starosti.  Čichem se přesvě...il, že v díře pod kamenem se ukrývá m...š, a rozhodl se, že ji v...hrabe.  Předním... tlapkam... odhazoval zem tak, že v...střikovala v hroudách daleko za něj.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 42
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Brok (klíč k řešení)


Vašek s Brokem mířili k úz pěšině, která vedla údolím kolem potoka. Náhle se chlapec zarazil. U tůňky spatřil velikého ptáka, na první pohled čápa, jenže tenhle byl celý černý, jako pomazaný sazemi. Vašek si sedl tam, kde právě stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes vypjal a temně zavrčel. Pohladil ho, sklonil se k němu a pošeptal mu, aby ztichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho vymrštil a bylo vidět, že něco polkl. Pak sklonil hlavu a váhavě vykročil proti proudu. Zřej k další tůňce. Vašek počkal, až se vzdálil, a pak opatrně, aby ptáka nevyrušil, kradli se s Brokem strání a k potoku sešli o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy neviděl. Tiše o tom hovořil k Brokovi a nakázal mu, aby mu v hájence připomněl zeptat se na čápa dědy. Ale Brok měl jiné starosti. Čichem se přesvěil, že v díře pod kamenem se ukrývá myš, a rozhodl se, že ji vyhrabe. Předními tlapkami odhazoval zem tak, že vystřikovala v hroudách daleko za něj.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019