Vesnice


Vesnice v ...odol... se probouz....  Drůbež si ... odkokrhala a odkdákala své ráno, ze dvora se ohlás...l dob...tek hlubokým... tóny, lidi ještě není sl...šet.  ... kdy... na kostele ra...í zvon ukončí svou pov...dku, objeví se první známky l...kého života.  Bledý kouř začne stoupat nad jedním kom...nem, nad druhým, třetím ... na konec všech padesát nebo šedesát kom... celé vs... pos...lá sv...j dech k sv...tle modré obloze.  Kouř se zvedá nev...soko nad střechy, je ří...ý, takže se brz... rozpl...vá v čisté vzdušné báni nad vs....  Nem...že b...t na světě nic m...rnějšího a m...ruplnějšího než toto dýchání jitřních l...kých ohnišť.  Stojíš nad vs..., v...diš průsv...tné stu...ky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nem...slíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, polé...ky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře ra...ího ob...tního obřadu, kterým se pokorní li...tí tvorové připomínají nebes...m, a znamení, která podávají jeden druhému a celému sv...tu, že přečkal... noc a že v m...ru a kl...du se započal jejich nov... den.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 45
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Vesnice (klíč k řešení)


Vesnice v úodolí se probouzí. Drůbež si odkokrhala a odkdákala své ráno, ze dvora se ohlásil dobytek hlubokými tóny, lidi ještě není slyšet. když na kostele ranní zvon ukončí svou povídku, objeví se první známky lidského života. Bledý kouř začne stoupat nad jedním komínem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát komínů celé vsi posí svůj dech k světle modré obloze. Kouř se zvedá nevysoko nad střechy, je řídký, takže se brzy rozplý v čisté vzdušné báni nad vsí. Nemůže být na světě nic mírnějšího a míruplnějšího než toto dýchání jitřních lidských ohnišť. Stojíš nad vsí, vidiš průsvitné stužky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemyslíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, polévky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře ranního obětního obřadu, kterým se pokorní li tvorové připomínají nebesům, a znamení, která podávají jeden druhému a celému světu, že přečkali noc a že v míru a klidu se započal jejich nový den. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019