Ra?í kázání


Prob...hající únorový l...žařský v...cvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci.  Promrzl... učitelé dal... znamení k návratu zpět na chatu ...arborka v ...eci ...od ...něžkou.  Děti se těšil... na poslední večeři a sl...bený zmrzl...nový pohár.  Z...třejší sobotu už budou doma v ...rutnově se sv...mi rodiči.  Dvě židle zůstal... prázdné.  Kdo to chybí? Vzpomněl... si, že se Luděk a Pavel zdržoval... vzadu.  Hv...zdající v...tr se měnil ve v...chřici a sněhové vločky narážel... na oke...í skla.  Týde...í pohoda se rozpl...nula.  Všichni pocítil... obav... o své dva kamarády.  Skup...ny záchranářů pročesával... m...sta okolo trasy, kde by hoši mohl... být.  Kužel... sv...tilen nahradil... de...í světlo, protože skrze b...lé v...ření a tmu už záchranáři neviděl....  Nakonec je objevil ...irek, který se stal minulý týden nejmladším krkono...kým záchranářem.  Prozkoumával bl...ké údol... a našel je schoulené pod nejvyšším smrkem.  Jeho ob...tavost zachránila ...uďkovi a ...avlovi život, když se nerozu... rozhodl... neposlechnout své učitele.  Ra...í kázaní bylo nepříjemné, ale i ... se ulevilo od ...kosti m...nulé noci, protože jsem si vzpo...l na mnoho špatně skončených podobných příběhů.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 52
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Ra?í kázání (klíč k řešení)


Probíhající únorový lyžařský výcvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci. Promrzlí učitelé dali znamení k návratu zpět na chatu Barborka v Peci pod Sněžkou. Děti se těšily na poslední večeři a slíbený zmrzlinový pohár. Zítřejší sobotu už budou doma v Trutnově se svými rodiči. Dvě židle zůstaly prázdné. Kdo to chybí? Vzpomněli si, že se Luděk a Pavel zdržovali vzadu. Hvízdající vítr se měnil ve vichřici a sněhové vločky narážely na okenní skla. Týdenní pohoda se rozplynula. Všichni pocítili obavy o své dva kamarády. Skupiny záchranářů pročesávaly místa okolo trasy, kde by hoši mohli být. Kužely svítilen nahradily denní světlo, protože skrze bí víření a tmu už záchranáři neviděli. Nakonec je objevil Mirek, který se stal minulý týden nejmladším krkonošským záchranářem. Prozkoumával blíz údolí a našel je schoulené pod nejvyšším smrkem. Jeho obětavost zachránila Luďkovi a Pavlovi život, když se nerozumně rozhodli neposlechnout své učitele. Ranní kázaní bylo nepříjemné, ale i mně se ulevilo od úzkosti minulé noci, protože jsem si vzpomněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019