Nedávno


Nedávno byla v de...ím tisku uveřejněna reportáž o studánkách v ...umavských lesích.  Připo...la čtenářům i známé ...ládkov... verše a vybídla k zam...šlení nad našimi ...odními zdroji.  V minulých dobách pohlížel... l...dé na vodu jako na nebezpečný živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obav... vypl...valy ze zkušeností s povodněmi, které přicházel... zvlášť na jaře, když v horách tálo, a způsoboval... velké škody.  Proudům vod, jež se řítil... jako lavina, neodolal... mnohdy ani s...lné strom... a l...dská ob...dlí.  Rozvoj vědy a techn...ky ve ... století umožnil ...poutat ne...krotný živel a přinutit ho, aby l...dem prosp...val.  Dnes jsme si dobře vědom..., že p...tná voda je pro člověka nejce...ější kapal...nou.  Na dostatečném množství vody závisí také zemědělská a prům...slová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a ...sporně v...užívat všech jejích zdroj....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 33
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v denním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šumavských lesích. Připomněla čtenářům i známé Sládkovy verše a vybídla k zamyšlení nad našimi vodními zdroji. V minulých dobách pohlíželi li na vodu jako na nebezpečný živel, před nímž se musí chránit. Jejich obavy vyplývaly ze zkušeností s povodněmi, které přicházely zvlášť na jaře, když v horách tálo, a způsobovaly velké škody. Proudům vod, jež se řítily jako lavina, neodolaly mnohdy ani silné stromy a lidská obydlí. Rozvoj vědy a techniky ve 20. století umožnil spoutat nezkrotný živel a přinutit ho, aby lidem prospíval. Dnes jsme si dobře vědomi, že pitná voda je pro člověka nejcennější kapalinou. Na dostatečném množství vody závisí také zemědělská a průmyslová výroba. Proto je třeba vodu chránit a úsporně využívat všech jejích zdrojů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020