Vontové


Velkého ...onta obv...kle volili tak, že už před konáním volb... se vědělo, kdo se asi stane novým vládcem ...tínadel.  Musel to b...t chlap...k všestra... zdatný, aby ho celá ...tínadla dokázala m...t ráda, aby ho uznávala za svého náčelníka a poslechla vždy na slovo.  Musel být silný, chytrý a odvážný.  Nes...l se dát zastrašit překážkam....  Všechno musel u...t.  On řídil nejd...ležitější utkání v rozl...čných sportech mezi jednotlivými okrsky a také ro...uzoval r...zné ne...hody mezi cel...mi ul...cemi.  Podle trad...ce jmenoval náčelníky jednotliv...ch ulic a potom od nich přijímal zprávy.  Velký ...ont ostatní chválil, káral, rozhodoval o jejich trestech.  Byl h...bnou s...lou celých ...tínadel.  Na některé z ob...čejných ...ontů se usmálo štěstí aspoň tak, že se stal... náčelníky ve své ulici nebo byli za zásluhy povoláni do šestičle...é rady.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 29
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Vontové (klíč k řešení)


Velkého Vonta obvykle volili tak, že už před konáním volby se vědělo, kdo se asi stane novým vládcem Stínadel. Musel to být chlapík všestranně zdatný, aby ho celá Stínadla dokázala mít ráda, aby ho uznávala za svého náčelníka a poslechla vždy na slovo. Musel být silný, chytrý a odvážný. Nesl se dát zastrašit překážkami. Všechno musel ut. On řídil nejdůležitější utkání v rozličných sportech mezi jednotlivými okrsky a také rozsuzoval různé neshody mezi celými ulicemi. Podle tradice jmenoval náčelníky jednotlivých ulic a potom od nich přijímal zprávy. Velký Vont ostatní chválil, káral, rozhodoval o jejich trestech. Byl hybnou silou celých Stínadel. Na některé z obyčejných Vontů se usmálo štěstí aspoň tak, že se stali náčelníky ve své ulici nebo byli za zásluhy povoláni do šestičlenné rady.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020