Lhostejní l?dé


Nejen ovzduší, ale i voda dostává od lidí co proto.  Také les... začal... strádat.  Lidé by je měl... přestat znečišťovat a lesníci by je neměl... zb...tečně kácet.  Už i živočichové, kteří dříve žil... v lesích, se rozutekl... neznámo kam.  Také bychom se měl... zam...slet nad tím, zda by se auta neměl... vy...nit za kola.  C...kl...stických stezek stále přibývá, ale kola se stále ještě nestal... těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  V ...eské ...epublice zřej... l...dé zůstal... lhostejní ke svému okol....  Továrny sice začal... omezovat vypouštění škodliv...ch zplodin, ale smogu a výparů se ob...vuje v ovzduší stále dost.  Není vidět, že by jim vadilo, jak se celý svět snaží, aby právě jejich ...emě byla čistá. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 24
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


Nejen ovzduší, ale i voda dostává od lidí co proto. Také lesy začaly strádat. Lidé by je měli přestat znečišťovat a lesníci by je neměli zbytečně kácet. Už i živočichové, kteří dříve žili v lesích, se rozutekli neznámo kam. Také bychom se měli zamyslet nad tím, zda by se auta neměla vynit za kola. Cyklistických stezek stále přibývá, ale kola se stále ještě nestala těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.V České republice zřej li zůstali lhostejní ke svému okolí. Továrny sice začaly omezovat vypouštění škodlivých zplodin, ale smogu a výparů se objevuje v ovzduší stále dost. Není vidět, že by jim vadilo, jak se celý svět snaží, aby právě jejich země byla čistá. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018