Lhostejní l?dé


C...kl...stických stezek stále přibývá, ale kola se stále ještě nestal... těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Také bychom se měl... zam...slet nad tím, zda by se auta neměl... vy...nit za kola.  Není vidět, že by jim vadilo, jak se celý svět snaží, aby právě jejich ...emě byla čistá.  Už i živočichové, kteří dříve žil... v lesích, se rozutekl... neznámo kam.  Také les... začal... strádat.   Lidé by je měl... přestat znečišťovat a lesníci by je neměl... zb...tečně kácet. V ...eské ...epublice zřej... l...dé zůstal... lhostejní ke svému okol....  Nejen ovzduší, ale i voda dostává od lidí co proto.  Továrny sice začal... omezovat vypouštění škodliv...ch zplodin, ale smogu a výparů se ob...vuje v ovzduší stále dost. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 24
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


Cyklistických stezek stále přibývá, ale kola se stále ještě nestala těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. Také bychom se měli zamyslet nad tím, zda by se auta neměla vynit za kola. Není vidět, že by jim vadilo, jak se celý svět snaží, aby právě jejich země byla čistá. Už i živočichové, kteří dříve žili v lesích, se rozutekli neznámo kam. Také lesy začaly strádat. Lidé by je měli přestat znečišťovat a lesníci by je neměli zbytečně kácet.V České republice zřej li zůstali lhostejní ke svému okolí. Nejen ovzduší, ale i voda dostává od lidí co proto. Továrny sice začaly omezovat vypouštění škodlivých zplodin, ale smogu a výparů se objevuje v ovzduší stále dost. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018