Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělstv... a lesnictv... v největší m...ře utvářejí naši kulturní krajinu.  Negat...vní vliv... přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokud je spojována s pl...tváním chem...ckými prostředky a velkou koncentrací zvířat.  Používání tě...ké mechani...ace v...razně ovl...vňuje život živočich... a strukturu půdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo vodní eroz....  D...sledkem používání velkého množstv... průmyslových hnojiv a pesticidů je vnášení c...zorodých látek do potravních řetězc.... To se projeví nejen v kval...tě zemědělské produkce, ale také h...nutím volně žijících živočich....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělství a lesnictví v největší míře utvářejí naši kulturní krajinu. Negativní vlivy přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokud je spojována s plýtváním chemickými prostředky a velkou koncentrací zvířat. Používání ž mechanizace výrazně ovlivňuje život živočichů a strukturu půdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo vodní erozi. Důsledkem používání velkého množství průmyslových hnojiv a pesticidů je vnášení cizorodých látek do potravních řetězců. To se projeví nejen v kvali zemědělské produkce, ale také hynutím volně žijících živočichů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018