Oke?í rám


pod sti...ým stromem,  ce...ý drahokam,  na vi...icích,  kloka...í mládě,  pla...á hrušeň,  zručný kame...ík,  jiskr...é oči,  spokoje...ý zákazník  ra...í rozcvička,  slo...í kl...,  dřevě...ý oke...í rám,  starý palubní de...ík,  se...á rýma,  rovnorame...ý trojúhel...ík,  kame...ý džbánek,  splněné povi...osti,  spořádaný rodi...ý život, nástě...ý kalendář, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 21
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 6. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Oke?í rám (klíč k řešení)


pod stinným stromem, cenný drahokam, na vinicích, klokaní mládě, planá hrušeň, zručný kameník, jiskrné oči, spokojený zákazník ranní rozcvička, sloní kly, dřevěný okenní rám, starý palubní deník, senná rýma, rovnoramenný trojúhelník, kamenný džbánek, splněné povinnosti, spořádaný rodinný život, nástěnný kalendář, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 6. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019