Karel Čapek -110 let


V roce 2000 jsme vzpomínal... 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší ...eské literatury. Byl s...nem venkovského lékaře a v...rostl v harmon...ckém rodi...ém prostředí. Jeho dva sourozenci byl... později také literárně či...í. Rodištěm Karla Capka jsou ...alé Svatoňovice. Během sv...ch studií pob...val však i v různých ...ěmeckých a ...rancouzských městech, a tak mohl zbl...zka poznávat ...vropský život a kulturu. Na sklonku ...rvní ...větové ...álky zacal pracovat jako nov...nář, a to v ...árodních l...stech a v ...idových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejíž pol...tiku publ...cisticky propagoval. Působil... na něj zejména bl...zké vztahy k tehdejšímu pre...dentu Masar...kovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájc... demokrac... proti fašismu, a proto se na něho soustřeďoval... ...toky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry ...atka a ...ílá ...emoc, které jsou u našeho ob...vatelstva obl...bené dodnes, varují před hr...zami válečné vřav.... O ...ánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry s...mbolická, neboť se ...trátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní prof...l mladého ...eskoslovenska a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 44
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Karel Čapek -110 let (klíč k řešení)


V roce 2000 jsme vzpomínali 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury. Byl synem venkovského lékaře a vyrostl v harmonickém rodinném prostředí. Jeho dva sourozenci byli později také literárně činní. Rodištěm Karla Capka jsou Malé Svatoňovice. Během svých studií pobýval však i v různých německých a francouzských městech, a tak mohl zblízka poznávat evropský život a kulturu. Na sklonku první světové války zacal pracovat jako novinář, a to v Národních listech a v Lidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejíž politiku publicisticky propagoval. Působily na něj zejména blízké vztahy k tehdejšímu prezidentu Masarykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájců demokracie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovaly útoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Matka a Bílá nemoc, které jsou u našeho obyvatelstva oblíbené dodnes, varují před hrůzami válečné vřavy. O Vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry symbolická, neboť se ztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profil mladého Československa a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019