Zima podle Josefa Lady


Když napadl první sníh, říkal... starší, že Martin přijel na b...lém koni, a děti si vypočítal..., kdy už zase přijde ...ikuláš. Míval... před jeho příchodem takový příjemný strach, bál... se jeho metl... i jeho chlupatého sluhy čerta, ale zase se těšil... na dárky, které jim nadělí. K nezb...tným zimním klukovským zábavám patřil... b...tvy, při kterých se bojovalo sněhovým... koulem.... Dobře uhnětené koule létal... jako krupob...tí, ale bojovníci dovedli hb...tě uhýbat, a tak jen někdy žuchla koule do tlustého kabátu. Ale běda, když koule vlétla do okna! Řinkot skla b...val vždy znamením k přerušení boje a obě válčící strany se hleděl... co nejrychleji spasit ...těkem, aby nemusel... platit náhradu. Tyto b...tvy byl... připravovány s velkou d...kladností a s využitím všech možných sil. Menší kluci a děvčata dělal... koule a ty se dovážel... bojovníkům, aby se nemuseli zdržovat děláním střeliva a mohl... tak vyv...nout prudší palbu. Také stavení sněhuláků náleželo k oblíbeným zimním zábavám. Téměř před každým domem stával sněhulák. Někde stál... i dva sněhuláci vedle sebe, aby se jim nestýskalo a mohl... si pov...dat. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 30
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Zima podle Josefa Lady (klíč k řešení)


Když napadl první sníh, říkali starší, že Martin přijel na bílém koni, a děti si vypočítaly, kdy už zase přijde Mikuláš. Mívaly před jeho příchodem takový příjemný strach, bály se jeho metly i jeho chlupatého sluhy čerta, ale zase se těšily na dárky, které jim nadělí. K nezbytným zimním klukovským zábavám patřily bitvy, při kterých se bojovalo sněhovými koulemi. Dobře uhnětené koule létaly jako krupobití, ale bojovníci dovedli hbi uhýbat, a tak jen někdy žuchla koule do tlustého kabátu. Ale běda, když koule vlétla do okna! Řinkot skla býval vždy znamením k přerušení boje a obě válčící strany se hleděly co nejrychleji spasit útěkem, aby nemusely platit náhradu. Tyto bitvy byly připravovány s velkou důkladností a s využitím všech možných sil. Menší kluci a děvčata dělali koule a ty se dovážely bojovníkům, aby se nemuseli zdržovat děláním střeliva a mohli tak vyvinout prudší palbu. Také stavení sněhuláků náleželo k oblíbeným zimním zábavám. Téměř před každým domem stával sněhulák. Někde stáli i dva sněhuláci vedle sebe, aby se jim nestýskalo a mohli si povídat. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019