Vysoké nap?tí ..


Vysoké nap...tí,  ob...žná dráha,  správná odpov...d',  ob...mná nádoba,  op...tovat pozdrav,  sep...tí s minulostí,  vyřízená ob...dnávka,  zrakový v...m,  v...decký ob...v,  průb...h utkání,  radostná zv...st,  ženich a nev...sta,  skv...lý úsp...ch,  otcovo ob...tí,  b...žný účet,  ob...t rybník,  v...zd do obce,  ob...vit hv...zdu,  nervové vyp...tí,  zp...něná voda,  úp...nlivá prosba.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 24
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napětí, oběžná dráha, správná odpověd', objemná nádoba, opětovat pozdrav, sepě s minulostí, vyřízená objednávka, zrakový vjem, vědecký objev, průběh utkání, radostná zvěst, ženich a nevěsta, skvě úspěch, otcovo objetí, běžný účet, objet rybník, vjezd do obce, objevit hvězdu, nervové vypětí, zpěněná voda, úpěnlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019