Petrov? rodiče.


Petrov... rodiče jsou prima. Petrov... rodiče Petrov... každý z nás záv...dí. Kol...k jen mu toho dovol...! Jednou přijde do školy s otcov...m mob...lem, jindy s matčinými r...sovacím... potřebam.... Petrova mam...nka je arch...tektka, kam se na ni hrabeme s našimi ob...čejným... školním... kružítky. Například já se sv...m... smutným... zb...tky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrov...m vybavením penálu. Ten jeho přímo v...zařuje nejvy...í kvalitu, však je také Petr na sv...j penál náležitě p...šný. M...j penál nav...c mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrov... stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný sv...j st...l zatím nemá. Často si tedy těsně před v...učovací hodinou p...jčuji Sylv...ny, Petrov... či Jitčiny potřeb..., abych si dodělal ...kol, na který jsem doma zapom...l. A sl...ším už v duchu učitelčina slova, že Postavov... zřejm... nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 40
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petrovi rodiče jsou prima.Petrovy rodiče Petrovi každý z nás závidí.Kolik jen mu toho dovolí!Jednou přijde do školy s otcovým mobilem, jindy s matčinými rýsovacími potřebami.Petrova maminka je architektka, kam se na ni hrabeme s našimi obyčejnými školními kružítky.Například já se svými smutnými zbytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovým vybavením penálu.Ten jeho přímo vyzařuje nejvyšší kvalitu, však je také Petr na svůj penál náležitě pyšný.Můj penál navíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole.Anebo možná na bratrově stole.Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůj stůl zatím nemá.Často si tedy těsně před vyučovací hodinou půjčuji Sylviny, Petrovy či Jitčiny potřeby, abych si dodělal úkol, na který jsem doma zapoml.A slyším už v duchu učitelčina slova, že Postavovi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte.To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019