Dob?tí hradu B?tova.


Nev...m ani, b...l-li někdy hrad Bítov dob...t, ale pro mne to neb...lo nic tě...kého. V...žní hodiny právě b...l... poledne, když jsem procházel narychlo ...b...tou slavobránou s nápisem V...táme vás. Neb...lo to ale bohužel kvůli m.... Na Bítově toti... práv... prob...halo setkání básníků z celé České republ...ky. B...l... jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezb...tná a že nikoho nezab...je. Nab...l jsem z toho v...letu dojem, že básník je tvor nab...tý inspirací.  B...ť to není vždycky sv...toborné psaní, někdy jako b... b...lo i trochu zb...tečné, poctivé se mi zdá b...t vždycky. Otec tvrdí, že básník, i kdyb... b...l bez talentu, nikdy to své neodbude. To se m... l...b...lo. Večer pak z věže v...letoval... netop...ři, ale jeden básník b...l... jako stěna zvolal, že jsou to up...ři. Dojmů b...lo zkrátka nadb...tek. Nel...b...lo se m... pouze zb...tnělé sebev...dom... některých l...terátů.  Když jsem dob...jel mob...l, ab...ch zavolal mam...nce, napadlo m..., jak b... b...lo krásné m...t na B...tově b...t.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 60
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Dob?tí hradu B?tova. (klíč k řešení)


Nevím ani, byl-li někdy hrad Bítov dobyt, ale pro mne to nebylo nic žkého.Věžní hodiny právě bily poledne, když jsem procházel narychlo sbitou slavobránou s nápisem Vítáme vás.Nebylo to ale bohužel kvůli m.Na Bítově totiž právě probíhalo setkání básníků z celé České republiky.Byli jsme se tam podívat s otcem, protože on říká, že trocha poezie je nezbytná a že nikoho nezabije.Nabyl jsem z toho výletu dojem, že básník je tvor nabi inspirací. Byť to není vždycky světoborné psaní, někdy jako by bylo i trochu zbytečné, poctivé se mi zdá být vždycky.Otec tvrdí, že básník, i kdyby byl bez talentu, nikdy to své neodbude.To se mi líbilo.Večer pak z věže vyletovali netopýři, ale jeden básník bílý jako stěna zvolal, že jsou to upíři.Dojmů bylo zkrátka nadbytek.Nelíbilo se mi pouze zbytnělé sebevědomí některých literátů. Když jsem dobíjel mobil, abych zavolal mamince, napadlo mě, jak by bylo krásné mít na Bítově byt.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020