Los a býk.


Jednoho dne došlo k neob...čejné události. Pastýř jako obv...kle v...hnal stádo dob...tka na lesní pastv...ště za vs.... B...l v něm i plemenný b...k, nezkrotné zv...ře, které působ...lo nesnáze a útočilo na l...di. Také pastýř musel před zl...m b...kem někdy utíkat a schovávat se za strom.... Náhle b...lo sl...šet s...lné praskání křov... a z lesa v...stoup...l obrov...tý los. Kráv... znepokojeně bučel.... B...k se rozběhl k losov... a b...kov... roh... m...řil... na hruď v...sokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úm...slu v...hnout se strašl...vé srážce. Směle se v...řítil vstříc útočníkov.... Bojovníci se sraz...l... uprostřed louky. B...kov... se podlom...l... nohy v kolenou a klesl k zem.... Kop...ta lesního vel...kána ho nem...losrdně rozdupala. Los se v...tězně vrátil do lesa a na v...děšené stádo ani nepohlédl. V...lekané kráv... se roztrous...l... po okol.... L...dé ve vs... se seběhl..., ab... o neobv...klé události pohovořil....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 59
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobyčejné události.Pastýř jako obvykle vyhnal stádo dobytka na lesní pastviště za vsí.Byl v něm i plemenný býk, nezkrotné zvíře, které působilo nesnáze a útočilo na lidi.Také pastýř musel před zlým býkem někdy utíkat a schovávat se za stromy.Náhle bylo slyšet silné praskání křoví a z lesa vystoupil obrovi los.Krávy znepokojeně bučely.Býk se rozběhl k losovi a býkovy rohy mířily na hruď vysokého lesního bohatýra.Los však zřejmě neměl v úmyslu vyhnout se strašli srážce.Směle se vyřítil vstříc útočníkovi.Bojovníci se srazili uprostřed louky.Býkovi se podlomily nohy v kolenou a klesl k zemi.Kopyta lesního velikána ho nemilosrdně rozdupala.Los se vítězně vrátil do lesa a na vyděšené stádo ani nepohlédl.Vylekané krávy se roztrousily po okolí.Li ve vsi se seběhli, aby o neobvyklé události pohovořili.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019