Lev.


Lv... lov... v...hradně skokem ze země, nejsou tedy zv...řaty stromov...m... jako levharti. Můžeme je na stromě často v...dět, neboť tam tráv... nezb...tnou dobu odpočinku kl...dněji než na zem.... Strom..., na nichž odpočívají lv..., jsou ob...čejně s...lnější, s kmenem m...rně v...chýleným od sv...slé os..., s větvem... téměř vodorovným.... Celé lv... rodiny, kromě mal...ch lv...čat, která neumějí v...šplhat a musí zůstat pod strom..., tráv... nahoře dlouhé hodiny. Lv... mají v rozklenutých větv...ch stromu pohodl.... V...ška čtyř až osm... metrů chrání lv... před s...lným... nepřátel..., před slunečním žárem i obtížným hm...zem. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 37
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Lev. (klíč k řešení)


Lvi loví výhradně skokem ze země, nejsou tedy zvířaty stromovými jako levharti.Můžeme je na stromě často vidět, neboť tam tráví nezbytnou dobu odpočinku klidněji než na zemi.Stromy, na nichž odpočívají lvi, jsou obyčejně silnější, s kmenem mírně vychýleným od svislé osy, s větvemi téměř vodorovnými.Celé lví rodiny, kromě malých lvíčat, která neumějí vyšplhat a musí zůstat pod stromy, tráví nahoře dlouhé hodiny.Lvi mají v rozklenutých větvích stromu pohodlí.Výška čtyř až osmi metrů chrání lvy před silnými nepřáteli, před slunečním žárem i obtížným hmyzem. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019